Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Aartselaar: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Aartselaar

Baron van Ertbornstraat 1
2630 Aartselaar
tel03/870 16 11

Subsidie voor kleine landschapselementen

Het aanplanten en het onderhouden van de hiema vermelde kleine landschapselementen kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden binnen de perken van de begrotingskredieten en voor zover ze beantwoorden aan de volgende voorwaarden.
 
Voorwaarden
 • onder kleine landschapselementen worden verstaan: bomen, bomenrijen (met inbegrip van knotbomenrijen), heggen of hagen, houtkanten of houtwallen.
 • de kleine landschapselementen dienen te grenzen aan of te zijn gelegen binnen een volgens het gewestplan bestemd landelijk gebied of grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik.
 • de hagenrijen dienen een minimum lengte te hebben van 25 meter, en moeten opgebouwd zijn uit één of meer van de volgende soorten: meidoorn, sleedoom, veldesdoom, hondsroos, eglantier, wilde liguster, hazelaar, haagbeuk, hulst, wilde kruisbes, rode kornoelje, Gelderse roos, vogelkers.
 • de aanplantingen worden uitgevoerd in overeenstemming met alle wetten, decreten, reglementen en gebruiken van toepassing op dergelijke aanplantingen.
Bedrag van de subsidie
 • voor de aanplanting van knotbomen (knotwilg, katwilg, knotpopulier, knoteik, knotolm, knotes, knotlinde): 2,50 € per boom. Er dient gebruik gemaakt te worden van levenskrachtige staken, bij voorkeur met een lengte van 2,5 tot 3 meter en een stamomtrek van minstens 25 cm gemeten op 1 m hoogte boven het maaiveld. De plantdiepte bedraagt minstens 50 cm. De nieuw geplante staken dienen doeltreffend beschermd te worden tegen vraatschade door grazend vee.
 • voor de aanplanting van inheemse en streekeigen loofbomen (eik, es, els, linde) die niet mogen worden geknot: 6,50 € per boom.
 • voor de aanplanting van heggen en hagen: 1,50 € per lopende meter.
 • voor de aanplanting van houtkanten en houtwallen (begroeide aarden kanten of wallen bezijden greppels): 0,50 € per vierkante meter.
 • voor het onderhoud van knotbomen, d.w.z. het knotten om de 3 á 4 jaar van de knotwilgensoorten resp. om de 6 á 8 jaar van de overige knotboomsoorten: 9,00 € per boom. Deze subsidie kan slechts aangevraagd worden in het jaar waarin de bomen worden voorzien om te worden geknot. De periode loopt van begin november tot eind februari. De staken dienen onder een schuine hoek te worden afgezet.
 • voor het onderhoud van heggen en hagen, dat slechts om de twee jaar mag gebeuren om de vogels meer nestmogelijkheid en -veiligheid te geven:
  • langs één zijde van de haag: 0,25 € per lopende meter
  • langs twee zijden van de haag: 0,50 € per lopende meter
 • voor het onderhoud van houtkanten, houtwallen, d.i. hakhoutbeheer in de regel om de 7 á 10 jaar: 1 € per vierkante meter.
 • de maximale subsidie voor de aanplanting en het onderhoud binnen hetzelfde jaar bedraagt: 75 € per aanvrager.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Aartselaar:
Aartselaar
Aartselaar
Aartselaar
Aartselaar
Aartselaar
Aartselaar premie premies