Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Alken: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Alken

Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken
tel011/59 99 59

Premie voor dakisolatie

Voorwaarden

 • Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of RD-waarde van minimum 3,5 m²K/W te halen. De RD-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 3,5 m²K/W te komen.
 • Deze waarden worden gehanteerd bij het bepalen van de R-waarde. De R-waarde wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002.
 • Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de subsidie.
 • Materiaal dat niet op deze lijsten staat, komt alleen in aanmerking voor een subsidie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van de geregistreerde aannemer, met vermelding van bovenstaande gegevens.
 • Per uitvoeringsadres kan de subsidie 2-jaarlijks worden aangevraagd/toegekend.
 • Het toekennen van de subsidies verloopt in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het in de begroting voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.
 • De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van dakisolatie waarvoor aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:
  • de eigenaar van het gebouw enkel indien deze het gebouw zelf bewoont;
  • de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.
 • De bewoner mag, naast de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) hebben.
 • Op deze voorwaarde voor de bewoner geldt een uitzondering in de volgende gevallen:
  • het andere goed is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onteigeningsbesluit;
  • het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik;
  • de andere woning is op de aanvraagdatum vervreemd (b.v. verkocht) en de aanvrager bewoonde het tot hij verhuisd is naar de woning waarvoor hij de subsidie aanvraagt;
  • de andere woning valt onder de toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (dit zijn woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de afgifte van een conformiteitsattest werd geweigerd. De eigenaar geeft vervolgens een andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot sloop) en de aanvrager was de laatste bewoner ervan.
 • De (enige) woning is aangesloten op het elektriciteitsnet van Infrax vóór 1 januari 2006.
 • De aanvrager is beschermde klant bij Infrax.
 • De warmteweerstand of Rd-waarde van de dakisolatie bedraagt minimum 3,5 m²K/W.
 • Riet en thermisch isolerende folies komen niet in aanmerking.
 • De aanvrager heeft in de afgelopen twee jaar geen subsidie voor dakisolatie aangevraagd.
 • De aanvraag bereikt de gemeente uiterlijk 6 maanden na de goedkeuring van uw subsidie bij Infrax
 • Het totale bedrag aan uitgekeerde premies (Infrax + gemeente) kan nooit hoger zijn dan het bedrag op uw factuur (inclusief BTW). Indien nodig zal de gemeentelijke premie voor dakisolatie dus worden afgetopt.
 • De plaatsing gebeurt conform de geldende wetten, reglementeringen, verordeningen en code van goed vakmanschap.

Bedrag van de premie

 • €2,- per m² geplaatste isolatie met een warmteweerstand of RD-waarde van minimum 3,5 m²K/W geplaatst in een bestaande woning.
 • Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt €250,-.
 • Opgelet! Het totale bedrag aan uitgekeerde subsidies (Infrax + gemeente) kan nooit hoger zijn dan het bedrag op de factuur (inclusief BTW).

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Alken:
Alken
Alken
Alken
Alken
Alken
Alken premie premies