Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Alken: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Alken

Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken
tel011/59 99 59

Premie voor een zonneboiler of warmtepompsystemen

Voorwaarden

 • De subsidie voor hernieuwbare energie kan slechts eenmaal per adres worden toegepast en slechts voor één installatie: ofwel voor zonneboiler, ofwel voor een warmtepompsysteem.
 • Het toekennen van de subsidies verloopt in functie van de datum van aanvraag, tot uitputting van het in de begroting voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.
 • Enkel installaties die geplaatst worden in hoofdzakelijk vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied van de gemeente Alken liggen komen in aanmerking voor subsidie.
 • In verschillende situaties is voor de toepassing van een warmtepompsysteem een melding of milieuvergunning nodig en dient men te voldoen aan bepaalde milieuvoorwaarden.
 • De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van de installatie waarvoor aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd worden beschouwd:
  • de eigenaar van het gebouw enkel indien hij het zelf bewoont.
  • de gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord heeft ondertekend.
 • De bewoner mag, naast de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) hebben.
 • Op deze voorwaarde voor de bewoner geldt een uitzondering in de volgende gevallen:
  • het andere goed is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onteigeningsbesluit.
  • het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik.
  • het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik.
  • de andere woning valt onder de toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (dit zijn woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de afgifte van een conformiteitsattest werd geweigerd.
  • De eigenaar geeft vervolgens een andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot sloop) en de aanvrager was de laatste bewoner ervan.
 • De plaatsing van de installatie moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap. Dit houdt onder meer in dat:
  • zonneboilers worden geïnstalleerd conform de technische voorlichting 212 van het WTCB ‘Leidraad voor de installatie van zonneboilers’.
  • warmtepompsystemen worden geïnstalleerd volgens de ‘Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’.
 • De subsidie voor een warmtepompsysteem wordt toegekend op voorwaarde dat:
  • de warmtepomp instaat voor de hoofdverwarming van het gebouw.
  • water zorgt voor de warmteafgifte.
  • de COP van de warmtepomp minstens 3,4 bedraagt, gemeten volgens de ‘standaard rating conditions’ van EN 14511 voor vloerverwarming of gelijkwaardig.
 • De subsidieaanvraag dient met het daartoe voorziene en volledig ingevulde aanvraagformulier samen met de factuur te worden overgemaakt aan het gemeentebestuur Alken.
 • Indien de factuur ontbreekt zal er niet overgegaan worden tot het verlenen van de subsidie.
 • De aanvragen dienen ingediend te worden uiterlijk 6 maanden na factuurdatum.

Bedrag van de premie

 • Het plaatsen van een zonneboiler: €175,-
 • Het plaatsen van een warmtepompsysteem: €250,-
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Alken:
Alken
Alken
Alken
Alken
Alken
Alken premie premies