Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Alveringem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Alveringem

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
tel058/28 88 81

Premie voor de verbetering van private toegangswegen

Voorwaarden

  • Met ingang van heden wordt er aan de eigenaars of gebruikers van op de gemeente gelegen landbouwuitbatingen alsook van woningen die dienen tot vaste verblijfplaats van de er gedomicilieerde personen en die hun private uitweg aanleggen of herstellen met een bitumineuze of betonnen rijwegverharding van minstens 2,5 m breed, hiervoor een om de 10 jaar hernieuwbare toelage verleend.
  • De afstand wordt gerekend vanaf de openbare weg tot aan de hoevewoning, rekening houdend met het tracé van de weg.
  • Voor deze toelage komen in aanmerking de voornoemde uitwegen die tot op heden nog niet van een voormelde verharding werden voorzien alsook diegene waarop vroeger reeds een dergelijke verharding werd aangebracht, ongeacht het feit of dit al dan niet met een gemeentelijke toelage gebeurde, en voor zover deze aan een herstellingsbeurt toe zijn en de in het eerste puntje gestelde termijn van 10 jaar verlopen is. Als aanvraagjaar voor het bepalen van deze termijn wordt steeds het jaar genomen waarin de werken effectief werden uitgevoerd.
  • Voor deze toelage komen in aanmerking de voornoemde uitwegen die tot op heden nog niet van een voormelde verharding werden voorzien alsook diegene waarop vroeger reeds een dergelijke verharding werd aangebracht, ongeacht het feit of dit al dan niet met een gemeentelijke toelage gebeurde, en voor zover deze aan een herstellingsbeurt toe zijn en de in art. 1 gestelde termijn van 10 jaar verlopen is. Als aanvraagjaar voor het bepalen van deze termijn wordt steeds het jaar genomen waarin de werken effectief werden uitgevoerd.
  • De werken moeten vervolgens uitgevoerd worden door een private ondernemer op kosten van de eigenaar of gebruiker, maar onder toezicht en controle van het Schepencollege of zijn gemachtigde.
  • Deze tussenkomsten worden slechts vereffend binnen de perken van de daartoe bestemde kredieten welke jaarlijks in de goedgekeurde begroting worden vastgelegd. Zij worden pas uitbetaald aan de opdrachtgever van de werken op voorlegging van de fakturen der uitgevoerde werken, die als verantwoordingsstukken gelden. De uitbetaling kan gebeurlijk gespreid worden over de drie jaren volgend op de uitvoering der werken.

Bedrag van de premie

De premie bedraagt € 10 per lopende meter over de gehele afstand vanaf de eerste meter ongeacht de lengte van de uitweg, doch wordt beperkt tot maximum 50 % der gedane kosten.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Alveringem:
Alveringem premie premies