Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Alveringem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Alveringem

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
tel058/28 88 81

Premie voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het gemeentelijk rioleringsnet

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten verleent het gemeentebestuur een premie voor het volledig afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het gemeentelijk rioleringsnet. De premie wordt enkel verleend voor bestaande woningen en gebouwen.

Voorwaarden

  • Onder een volledige afkoppeling wordt verstaan het teniet doen van de aansluitingen van niet-verontreinigd hemelwater op de openbare riool en het aanleggen van een afvoer voor alle niet-verontreinigd hemelwater van de betrokken woning naar de RWA-riolering, naar een regenwaterput, naar een gracht of een oppervlaktewater of in de bodem (al dan niet via een infiltratievoorziening).
  • De overloop van de regenwaterput mag niet aangesloten worden op de openbare afvalwaterriolering. Enkel indien uit een gemotiveerde nota blijkt dat het technisch onmogelijk is om de hemelwateroverloop in de bodem, naar een gracht of oppervlaktewater te leiden, kan van dit principe worden afgeweken. Bedoelde onmogelijkheid moet bevestigd worden door de ambtenaar van de gemeentelijke diensten of een personeelslid van de I.W.V.A..
  • De premie wordt toegekend aan de aanvrager in zijn hoedanigheid van eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker of huurder van de woning. Gebeurt de aanvraag door de huurder, dan moet deze laatste een schriftelijk bewijs voorleggen dat de eigenaar instemt met de geplande werken.


Subsidiebedrag
Voor de volledige afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het gemeentelijk rioleringsnet wordt een premie toegekend van maximum 500 €. De premie bedraagt maximaal 50 % van de aanvaarde kosten (BTW inclusief).

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Alveringem:
Alveringem premie premies