Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

As: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van As

Dorpsstraat 1 Bus 1
3665 As
tel089/39 10 00

Premie voor het verwijderen of opvullen van buiten gebruik gestelde stookolietanks

Voorwaarden

  • De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente As.
  • De verwarmingsinstallatie van het onroerend goed waar de stookolietank aan verbonden is, dient te zijn aangepast aan een andere brandstof dan stookolie. Indien dit niet het geval is dient er een andere stookolietank te zijn geïnstalleerd die volledig voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).
  • De stookolietank hoorde bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt of bij een gebouw met een openbare of sociale functie.
  • De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie. De maximale inhoud van de tank bedraagt 10.000 liter.
  • Het verwijderen omvat:
    • Het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten.
    • Bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen moet worden overgegaan tot opvulling. Dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.
  • Het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in art.6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).

Subsidiebedrag
De subsidie voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt maximaal € 200,‐. Het bedrag van de subsidie bedraagt in principe 25% van de werkelijke kostprijs van het verwijderen of opvullen en kan éénmaal per tank worden toegekend.

De subsidie wordt uitbetaald na een controle van de bevoegde ambtenaar. Indien blijkt dat niet aan de voorwaarden van dit reglement voldaan wordt zal er geen subsidie worden uitbetaald.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio As:
As
As
As
As
As
As premie premies