Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Beersel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Beersel

Alsembergsteenweg 1046
1650 Beersel
tel02/359 17 17

Premie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen voor een premie moet de hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:
  • gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente;
  • gebouwd zijn volgens de code van goede praktijk voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen;
  • een permanent en definitief karakter hebben;
  • de aanleg niet verplicht zijn door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.
 • Het realiseren van het project moet in overeenstemming gebeuren met de wettelijke of reglementaire bepalingen. In voorkomend geval moet een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
 • De subsidie kan slechts toegekend worden voor hoofdzakelijk vergunde gebouwen, zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Hoofdstuk 1 definities.
 • Voor hetzelfde project of onderdeel ervan kan slechts één maal een subsidie worden verleend.
 • De begunstigde van een premie heeft de verplichting de installatie gedurende tien jaar in stand te houden en goed te beheren.
 • Aanvragen voor gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verleend na 7 september 1999 komen niet in aanmerking.
 • Het volume van de hemelwaterput moet in verhouding staan tot de aangesloten verhardingen, met een minimum van 3000 liter.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Indien de dakoppervlakte slechts gedeeltelijk aangesloten is op de hemelwaterput, moet de aanvrager de reden hiervan afdoend motiveren.
 • Het water opgevangen in de hemelwaterput wordt hergebruikt door middel van een vaste pompinstallatie.
 • Op de hemelwaterinstallatie moet minstens één WC-spoelbak of wasmachine aangesloten zijn.
 • Er mag geen directe verbinding bestaan tussen het drinkwaternet en het leidingennet voor hemelwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt indien technisch mogelijk aangesloten op een infiltratievoorziening, drainagegracht, wadi of tuinvijvertje. Indien technisch niet mogelijk mag de overloop ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden rioolstelsel aanwezig is, mag de overloop aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemel- en afvalwater gescheiden worden.
 • De hemelwaterinstallatie is gebouwd volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en de provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken.
 • Een kopie van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.
 • Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen:
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerde infiltratiedebiet.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening wordt bepaald volgens onderstaande regel:
   • Als een infiltratiedebiet van minstens 180 liter per uur en per 100 m² horizontale dakoppervlakte wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 300 liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd;
   • Als een infiltratiedebiet van minstens 72 liter per uur en per 100 m² horizontale dakoppervlakte wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 500 liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd;
   • Als een kleiner infiltratiedebiet wordt gerealiseerd, dan moet een buffervolume van 550 liter per begonnen 20 m² afwaterende horizontale dakoppervlakte worden aangelegd;
   • Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
  • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak en/of verharding aangesloten.
  • De infiltratievoorziening is gebouwd volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en de provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken.

Bedrag van de premie

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 500 euro. De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 500 euro. 

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Beersel:
Beersel
Beersel
Beersel
Beersel
Beersel
Beersel premie premies