Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Beersel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Beersel

Alsembergsteenweg 1046
1650 Beersel
tel02/359 17 17

Subsidie voor een groendak

Voorwaarden

  • Per aanvraagdossier moet minimum 10 m² groenoppervlakte aangebracht worden.
  • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen). Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
  • Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
  • De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient vóór het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik gemaakt worden van het subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
  • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
  • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.
  • De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

Bedrag van de premie

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van maximum 30 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt met een maximum van 600 euro. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW) van het groendak lager zijn dan 30 euro per vierkante meter, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang krijgen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Beersel:
Beersel
Beersel
Beersel
Beersel
Beersel
Beersel premie premies