Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Bekkevoort: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Bekkevoort

Eugeen Coolsstraat 17
3460 Bekkevoort
tel013/46 05 60

Premie voor het verwijderen van een stookolietank

Met ingang van 01.06.2011 wordt een premie verleend voor het ledigen, reinigen en verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank, overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.

Voorwaarden
 • De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort;
 • De stookolietank was verbonden met de verwarmingsinstallatie van een goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt/werd gebruikt;
 • De tank mag uitsluitend in gebruik geweest zijn voor de opslag van stookolie;
 • De maximale tankinhoud bedraagt 10.000 liter;
 • Enkel aanvragen die gedaan worden op een volledig ingevuld aanvraagformulier en die vergezeld zijn van de benodigde bewijsstukken komen in aanmerking;
 • De werken omvatten:
  • Het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank en het verwijderen van de vrijgekomen afvalstoffen zijnde spoelwater en slib onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten;
  • Bij onmogelijkheid tot verwijderen moet worden overgegaan tot opvulling; dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal;
 • Het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in art. 6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II);
 • Enkel facturen daterend na 01.01.2011 komen in aanmerking voor huidig premiereglement en deze mogen niet ouder zijn dan een jaar op datum van de aanvraag.
Bedrag van de premie
Het bedrag van de premie en per woning bedraagt:
 • 200 EUR voor een ondergrondse stookolietank, ingegraven in volle grond of geplaatst in een groeve, ongeacht of deze wordt verwijderd dan wel opgevuld;
 • 100 EUR voor een bovengrondse stookolietank, geplaatst in een kelder of elders bovengronds, ongeacht of deze wordt verwijderd dan wel opgevuld.
Het bedrag van de premie is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs voor het verwijderen of opvullen en kan slechts één maal per woning worden toegekend.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Bekkevoort:
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort premie premies