Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Bekkevoort: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Bekkevoort

Eugeen Coolsstraat 17
3460 Bekkevoort
tel013/46 05 60

Subsidie voor de aanplanting van kleine landschapselementen

Het aanplanten, de aanleg en het onderhoud van waardevolle kleine landschapselementen kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden via de daartoe goedgekeurde begrotingskredieten.
 
Voorwaarden
 • de kleine landschapselementen dienen aan de volgende kenmerken te voldoen:
  • gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente;
  • gelegen zijn binnen of grenzend aan het landelijk gebied, zoals op het gewestplan afgebakend is:
   • agrarisch-, bos-, groen-, natuur-, reservaat- en parkgebieden
   • of grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik (akkers, weiden en boomgaarden)
   • of grenzend aan het openbaar domein van landelijke dorpskernen;
  • de te subsidiëren lijn- en strookvormige landschapselementen dienen te bestaan uit streekeigen soorten. De subsidie voor de aanplant kan enkel worden aangewend voor plantgoed.
 • De werken gebeuren conform het natuurdecreet en de Code van Goede
  Natuurpraktijk voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen
 • De gesubsidieerde aanplanting/aanleg dient minimaal gedurende 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats te blijven staan, tenzij een dwingende reden van overmacht de aanvrager tot verwijdering dwingt (vb. openbare werken, onteigening, rampen,…). Het verplaatsen, vellen of rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde plantsoen is niet toegestaan, tenzij de nodige vergunningen zijn afgeleverd.
Specifieke voorwaarden
 • Voor de aanplant van een haag: De nieuwe haag:
  • heeft een aaneengesloten lengte van minstens 25m00
  • bevat minstens 4 planten per lopende meter
  • bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt 
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
 • Voor het onderhoud van een haag: De bestaande haag :
  • heeft een hoogte van min. 1m25, een breedte van min. 0m25 en een aaneengesloten lengte van 25m00
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst 
  • Het onderhoud gebeurt:
   • minstens 1 keer per jaar, maximum 2 keer per jaar.
   • in de periode van 1 september tot 1 maart
   • volgens de code van goede natuurpraktijk
 • Voor de aanplant van een heg: De nieuwe heg:
  • heeft een aaneengesloten lengte van minstens 25m00
  • bevat minstens 2 planten per lopende meter
  • bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt 
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
 • Voor het onderhoud van een heg: De bestaande heg :
  • heeft een hoogte van min. 2m00, een breedte van min. 1m00 en een aaneengesloten lengte van 50m00
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
  • Het onderhoud gebeurt:
   • om de 3 tot 20 jaar
   • in de periode van 1 september tot 1 maart 
   • volgens de code van goede natuurpraktijk
 • Voor de aanplant van een houtkant: Een nieuwe houtkant :
  • heeft een aaneengesloten lengte van min. 25m00 en een breedte van min. 5m00
  • gebeurt in driehoeksverband met minstens 3 planten per 2 vierkante meter
  • bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
 • Voor het onderhoud van een houtkant: De bestaande houtkant :
  • heeft een minimumleeftijd van 10 jaar;
  • heeft een aaneengesloten lengte van min. 25m00, een breedte van min. 5m00 en max. 10m00
  • bevat minstens 2 planten per 3 vierkante meter
  • bestaat uit plantgoed dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen gangbaar op de markt
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
  • Het onderhoud gebeurt:
   • om de 5 tot 20 jaar (afhankelijk van de soorten)
   • in de periode van 1 november tot 1 maart, het takhout dient voor 15 maart verwijderd te worden
   • over een maximum aaneengesloten lengte van 50m00 en niet meer dan 25% van de totale lengte 
   • volgens de code van goede natuurpraktijk
 • Voor de aanplant van een bomenrij: Een nieuwe bomenrij:
  • bestaat uit min. 10 bomen. De afstand tussen 2 bomen bedraagt voor knotbomen min. 5m00, voor hoogstambomen min. 8m00
  • bestaat uit plantgoed met een minimum stamomtrek van 8 cm.
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
 • Voor het onderhoud van een bomenrij. Enkel geldig voor knotbomenrijen: Een bestaande knotbomenrij:
  • heeft een minimumleeftijd van 5 jaar
  • telt min. 10 bomen
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
  • Het onderhoud gebeurt:
   • na de bladval tot 1 maart, het takhout dient voor 15 maart verwijderd te worden
   • 1ste 5 jaar: 2*/jaar: vormsnoei zowel in winter als zomer
   • niet bij vorst strenger dan 5°C 
   • volgens de code van goede natuurpraktijk
 • Voor de aanleg van een poel: Een nieuwe poel:
  • heeft een grootte tussen 50 en 200 m² en een diepte van minstens 1m00 en hoogstens 2m00
  • heeft minstens 1 oever, zijnde de naar het zuiden gerichte oever die zacht glooiend is. De hellingsgraad is minder dan 15°
  • heeft als functie veedrenkplaats en/of amfibieënpoel. Er mag geen water uit de poel onttrokken worden voor andere doeleinden dan deze. De aanleg gebeurt:
  • in de periode van 1 augustus tot 1 november
  • Het uitzetten van watervogels en gelijk welke vissoort evenals het aanplanten van beplanting is verboden
 • Het onderhoud van een poel: Een bestaande poel:
  • heeft een grootte tussen 50 en 200 m² en een diepte van minstens 1m00 en hoogstens 2m00
  • behoudt zijn oorspronkelijke grootte en diepte na de ruimingswerken (slib en plantenafval)
  • Het onderhoud gebeurt:
   • gespreid over 2 jaar
   • om de 3 tot 7 jaar
   • in de periode van 1 augustus tot 1 november
   • volgens de code van goede natuurpraktijk
 • Voor de aanplant van een hoogstamboomgaard: Een bestaande hoogstamboomgaard:
  • bestaat uit min. 10 bomen. De plantafstand tussen 2 bomen bedraagt voor
   • kerselaars: 12m
   • appelaars: 10m
   • notelaars en perelaars: 8m
   • pruimelaars & kriekelaars: 7 m
   • bestaat uit plantgoed met een minimum stamomtrek van 8/10 cm.
   • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
 • Voor het onderhoud van een hoogstamboomgaard: Een bestaande hoogstamboomgaard:
  • bestaat uit min. 10 bomen.
  • bestaat uit plantgoed opgenomen in de soortenlijst
  • Het onderhoud gebeurt:
   • jaarlijks voor kerselaars & pruimelaars:
   • in de periode van 1 juli tot 1 oktober voor appelaars en perelaars:
   • in de periode van 1 februari tot 1 mei voor notelaars:
   • in de periode van 1 juni tot 1 september (enkel door hout uit boom halen) 
   • volgens de code van goede natuurpraktijk
De uitgevoerde werken worden als volgt vergoed:
 • Aanleg haag 1,50 EUR/m eenmalig
 • Onderhoud haag 0,85 EUR/m 1*/jaar
 • Aanleg heg 1,00 EUR/m eenmalig
 • Onderhoud heg 0,75 EUR/m 1*/3jaar
 • Aanleg houtkant 0,25 EUR/m² eenmalig
 • Onderhoud houtkant 0,85 EUR/m² 1*/7jaar
 • Aanleg bomenrij 8,00 EUR/boom eenmalig
 • Onderhoud knotbomenrij 5,00 EUR/boom 1*/5jaar
 • Aanleg poel (50-100m²) 275,00 EUR eenmalig
 • Onderhoud poel (50-100m²) 137,50 EUR 1*/3jaar
 • Aanleg poel (+ 100m²) 325,00 EUR eenmalig
 • Onderhoud poel (+100m²) 162,50 EUR 1*/3jaar
 • Aanleg boomgaard 8,00 EUR/boom eenmalig
 • Onderhoud boomgaard 3,00 EUR/boom 1*/jaar
Als er autochtoon plantgoed (met certificaat) gebruikt wordt voor de aanplant, worden deze bedragen vermeerderd met 15%. De vernoemde bedragen worden jaarlijks aangepast aan de index. Het maximum totaalbedrag per jaar per aanvrager bedraagt 500 EUR.  
 
De toelagen worden jaarlijks op de begroting voorzien. De gemeente voorziet een minimumbedrag van 1000 EUR. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en waar nodig verhoogd. Deze verhoging gebeurt op basis van het aantal aanvragen en het totaal bedrag van het voorafgaande jaar. Indien het aantal aanvragen het totaal voorziene bedrag in de begroting overstijgt, zal de subsidietoekenning verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in de begroting voorziene bedrag van het dienstjaar. Er kan in geen geval cumulatie van subsidies, losstaand van dit reglement plaatsvinden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Bekkevoort:
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort premie premies