Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Bekkevoort: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Bekkevoort

Eugeen Coolsstraat 17
3460 Bekkevoort
tel013/46 05 60

Subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij een gebouw of een verharde oppervlakte, indien de plaatsing ervan niet verplicht is opgelegd in de geldende gewestelijke en provinciale stedenbouwkundige verordening. De hemelwaterinstallatie werd gebouwd na 31 december 2013.

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bij een gebouw of een verharde oppervlakte, indien de plaatsing ervan niet verplicht is opgelegd in de geldende gewestelijke en provinciale stedenbouwkundige verordening. De infiltratievoorziening werd gebouwd na 31 december 2013.

Voorwaarden

 • De minimale inhoud van de hemelwaterput bedraagt 50 liter per m² horizontale dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met een minimum van 5.000 liter. Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 40 m², is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke premie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een premie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 2 aftappunten (waaronder verplicht 1 WC of wasmachine). Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden  worden.
 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening wordt geplaatst bij vergunde particuliere woningen die volledig op het grondgebied van de gemeente Bekkevoort liggen.
 • Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer bij de aanvraag gevoegd te worden.
 • Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen:
  • Het volume van de infiltratievoorziening moet in verhouding staan tot het gerealiseerde infiltratiedebiet.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 25 liter per m² afwaterende oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt als verharde oppervlakte, kan de helft van deze aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 4 m² per 100 m² afwaterende oppervlakte bedragen.
 • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten.

Bedrag van de premie

 • Voor woningen die gelegen zijn binnen projectgebieden voor afkoppelingswerken, waarvan de gunning werd verleend voor 2014 én die in uitvoering zijn of opgestart worden in 2014, bedraagt de premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie 500,00 EUR bij een minimum van 750,00 EUR (incl. btw) aan bewezen kosten.
 • Voor woningen die niet gelegen zijn binnen projectgebieden voor afkoppelingswerken, waarvan de gunning werd verleend voor 2014 én die in uitvoering zijn of opgestart worden in 2014, bedraagt de premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie 250,00 EUR bij een minimum van 750,00 EUR (incl. btw) aan bewezen kosten.
 • Voor woningen die gelegen zijn binnen projectgebieden voor afkoppelingswerken, waarvan de gunning werd verleend voor 2014 én die in uitvoering zijn of opgestart worden in 2014, bedraagt de premie voor de aanleg van een infiltratievoorziening 500,00 EUR bij een minimum van 750,00 EUR (incl. btw) aan bewezen kosten.
 • Voor woningen die niet gelegen zijn binnen projectgebieden voor afkoppelingswerken, waarvan de gunning werd verleend voor 2014 én die in uitvoering zijn of opgestart worden in 2014, bedraagt de premie voor de aanleg van een infiltratievoorziening 250,00 EUR bij een minimum van 750,00 EUR (incl. btw) aan bewezen kosten.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Bekkevoort:
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort
Bekkevoort premie premies