Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Bilzen: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Bilzen

Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
tel0800/25 003

Subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Voorwaarden

 • Hemelwaterinstallatie:
  • De minimale inhoud van de hemelwaterput bedraagt 5000 liter. Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 40 m², is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet ver-plicht, maar wordt wel een gemeentelijke subsidie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden.
  • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits gron-dige motivering.
  • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
  • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwa-terput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
  • De noodoverloop moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening of een buffervoorziening als die aanwezig is of verplicht overeenkomstig de geweste-lijke stedenbouwkundige verordening. Mocht dit niet zo zijn dan mag de over-loop rechtstreeks naar een gescheiden of nog gemengde riolering.
 • Infiltratievoorziening:
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 25 liter/m² aange-sloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aan-gesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervo-lume te bepalen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 4 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
  • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 40 m² dakoppervlak of verharding aangesloten.
  • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2014 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
  • Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen moet door de bouw-heer voorgelegd worden. De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op da-tum van de aanvraag.
  • De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied van Bilzen, slechts eenmalig toegekend.

Bedrag van de premie

 • De premie voor hemelwaterputten (= hemelwaterput met pompinstallatie, leidin-gen, …) bedraagt 500 euro per woonentiteit.
 • Indien er enkel een pompinstallatie wordt aangekocht, die wordt aangesloten op een bestaande hemelwaterput, bedraagt de subsidie 80% van de factuur, met een maximum van 200 euro. Indien er een bijkomende regenwaterput wordt aangelegd, die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 4, bedraagt de subsidie 80% van de fac-tuur, met een maximum van 200 euro.
 • De premie voor infiltratievoorzieningen bedraagt 500 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Bilzen:
Bilzen
Bilzen
Bilzen
Bilzen
Bilzen
Bilzen premie premies