Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Blankenberge: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Blankenberge

J.F.Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
tel050/43 57 07

Premie voor duurzaam saneren

Voorwaarden

 • De aanvrager is de eigenaar van de woning. De aanvraag wordt ingediend door de eigenaar van de woning.
 • De aanvrager is een natuurlijke persoon; De toelage kan enkel aangevraagd worden door een natuurlijke persoon die aan alle hieronder vermelde punten voldoet. Rechtspersonen komen niet in aanmerking.
 • Ze moet als woning stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn, of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn. Dit moet blijken uit een onderzoek naar de stedenbouwkundig vergunde toestand uitgevoerd door het Stadsbestuur ofwel moet deze het voorwerp uitmaken van een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag en vergunning.
 • Het moet gaan om een woning van vóór 2006. De woning moet stedenbouwkundig vergund zijn vóór 01/01/2006. De datum van de stedenbouwkundige vergunning is bepalend.
 • Ze moet na de werken bestemd zijn als woning voor de permanente huisvesting. De woning moet na uitvoering van de betoelaagbare werken permanent bewoond worden. Domiciliëring is een voorwaarde voor de definitieve toekenning en uitbetaling van de toelage.
 • De aanvraag moet ingediend worden bij het Stadsbestuur vóór aanvang van de werken, door middel van een formulier ter beschikking gesteld door het Stadsbestuur. Bij het ingevulde aanvraagformulier hoort ook het verslag van de energieaudit en een reeks foto’s van het eigendom (het volledige perceel en de gevels). Het is mogelijk meerdere aanvragen in te dienen voor eenzelfde woning wanneer het gaat om een andere categorie van werken. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met voorgaande premiedossiers voor werken aan deze woning, die vallen onder onderhavig premiereglement en het maximum premiebedrag.
 • De premie wordt principieel toegekend. Wanneer wordt vastgesteld dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt aan de aanvrager schriftelijk kenbaar gemaakt dat hij principieel in aanmerking komt voor de premie duurzaam saneren. Indien voor uitvoering van de werken een stedenbouwkundige vergunning vereist is, kan de premie pas principieel toegekend worden wanneer de stedenbouwkundige vergunning verleend is. De werken mogen slechts aanvangen na de principiële toekenning door het Stadsbestuur.
 • De werken moeten gericht zijn op duurzame aanpassingen, materialen, technieken en investeringen.
 • De toelage wordt enkel verleend voor werken uitgevoerd aan bestaande delen van het gebouw.
 • De werken moeten stedenbouwkundig vergund zijn indien een vergunning vereist is.
 • Werken die op datum van de aanvraag aangevangen of uitgevoerd zijn, worden uitgesloten van betoelaging.
 • De uitvoeringstermijn voor alle werken is bepaald op 5 jaar gerekend vanaf de datum van principiële toekenning van de toelage. Binnen deze termijn moeten de facturen van de werken ingediend worden. De facturen mogen bij indiening maximum 1 jaar oud zijn. De werken mogen dus in fasen uitgevoerd worden zodat ook de premie in fasen wordt uitbetaald. De toelage wordt slechts uitbetaald indien de volledige woonschil van de woning voor deze categorie van werken werd aangepakt.
 • Na uitvoering van de werken moet op een ontegensprekelijke manier kunnen vastgesteld worden dat deze conform aan alle normen zijn uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat sommige werken tussentijds gecontroleerd worden. Isolatiewerken moeten tussentijds kunnen gecontroleerd worden. Indien er onduidelijkheden voorkomen in de facturen of attesteringen wordt een nacontrole georganiseerd. Op straffe van verval van de toelage, moet elk verbeteringswerk controleerbaar zijn en moeten de werken uitgevoerd zijn zoals op de factuur is aangegeven.

Bedrag van de premie

 • Bij het uitvoeren van alle werken worden de gemaakte kosten voor de energieaudit voor 100% terugbetaald.
 • Het premiebedrag wordt progressief berekend : hoe meer saneringswerken men uitvoert i.f.v. duurzaamheid, hoe meer er wordt uitbetaald, nl:
  • 20% van de kostprijs wanneer enkel werken van 1 categorie worden uitgevoerd
  • 35% van de kostprijs wanneer werken van meerdere categorieën worden uitgevoerd
  • 50% van de kostprijs wanneer alle werken voorkomend op de energieaudit worden uitgevoerd.
 • Het maximale premiebedrag voor 1 woning is bepaald op 15.000 euro.
 • Het totaal premiebedrag dat voor de werken van verschillende instanties kan verkregen worden, kan nooit meer bedragen dan 80% van de som van de facturen (excl. BTW).

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Blankenberge:
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge premie premies