Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Blankenberge: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Blankenberge

J.F.Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
tel050/43 57 07

Premie voor gedeeltelijke teruggave milieubelasting

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, kan het College van Burgemeester en Schepenen een teruggave toekennen aan belastingplichtigen die (een deel van) hun huisvuil door derden laten ophalen en verwerken of aan belastingplichtigen die (een deel van) het groen- of tuinafval afkomstig van de exploitatie van hun bedrijf (laten) composteren (het particulier thuiscomposteren wordt niet betoelaagd) of aan zelfstandigen die een bijberoep uitoefenen en geen sociale bijdragen moeten betalen aan het sociaal verzekeringsfonds. De teruggave kan enkel worden toegekend aan de natuurlijke persoon die in de loop van het dienstjaar een zelfstandig of vrij beroep uitoefent of aan de rechtspersoon die een commerciële, industriële of dienstverlenende activiteit uitoefent op het grondgebied van de gemeente. De teruggave kan ook toegekend worden aan de syndicus of de vereniging van medeëigenaars van een meergezinswoning.

De teruggave aan belastingplichtigen die (een deel van) hun huisvuil door derden laten ophalen en verwerken kan slechts geschieden wanneer gelijktijdig voldaan is aan volgende vier voorwaarden :

 • Het huishoudelijk afval moet opgehaald en verwerkt worden door een gespecialiseerde verwerker, erkend door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).
 • Enkel het verwerken van afvalfracties die via de regelmatig georganiseerde huis-aan-huis inzamelingen van het Stadsbestuur worden opgehaald (restafval, bedrijfsafval, papier en karton, PMD) komen in aanmerking voor de teruggave.
 • De belastingplichtige moet kunnen aantonen d.m.v. bewijsstukken (een contract op jaarbasis afgesloten met een erkende ophaler en/of verwerker én facturen met vermelding van de datum van ophaling/verwerking, de soort(en) en de hoeveelheid opgehaalde/verwerkte afval) hoeveel afval door derden werd opgehaald en verwerkt.
 • De gemeentelijke milieubelasting voor het jaar waarop de teruggave betrekking heeft moet betaald zijn.

De teruggave aan belastingplichtigen die (een deel van) het groen- of tuinafval afkomstig van de exploitatie van hun bedrijf composteren kan slechts geschieden wanneer gelijktijdig voldaan is aan volgende voorwaarden :

 • Ofwel moet de compostering van het groen- en tuinafval volledig gebeuren op een speciaal daarvoor op het terrein van het bedrijf ingerichte composteerplaats met een minimale grondoppervlakte van 100 m². In dit geval gebeurt de controle via een plaatsbezoek door de stedelijke diensten. Het particulier thuiscomposteren wordt niet betoelaagd.
 • Ofwel moet de compostering van (een deel van) het groen- en tuinafval gebeuren door een gespecialiseerd verwerker, erkend door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). In dit geval moet de belastingplichtige d.m.v. bewijsstukken (een contract op jaarbasis afgesloten met een erkende ophaler en/of verwerker én facturen met vermelding van de datum van ophaling/verwerking, de soort(en) en de hoeveelheid opgehaalde/verwerkte afval) kunnen aantonen hoeveel afval door derden werd opgehaald en verwerkt.
 • De gemeentelijke milieubelasting voor het jaar waarop de teruggave betrekking heeft, moet betaald zijn.

De teruggave aan belastingplichtige zelfstandigen die vrijgesteld zijn van het betalen van sociale bijdragen aan een sociaal verzekeringsfonds, kan slechts geschieden wanneer gelijktijdig voldaan is aan volgende voorwaarden :

 • De zelfstandige die vrijgesteld is moet een attest voorleggen van zijn sociaal verzekeringsfonds of van de commissie voor vrijstelling van bijdragen, waaruit blijkt dat hij in het jaar waarop de teruggave van de milieubelasting betrekking heeft, geen sociale bijdragen heeft moeten betalen.
 • De gemeentelijke milieubelasting voor het jaar waarop de teruggave betrekking heeft, moet betaald zijn.

Bedrag van de premie

 • Uitgezonderd voor meergezinswoningen of vakantieverblijfparken wordt de teruggave vastgesteld op 33% van de kosten voor het door derden laten ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen met een maximum van 33% van de gemeentelijke milieubelasting die door de belastingplichtige verschuldigd is.
 • Voor meergezinswoningen of vakantieverblijfparken wordt het maximum vastgesteld op 33% van de kosten voor het door derden laten ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen met een maximum van 33% van de totale som van de gemeentelijke milieubelastingen, te betalen door alle belastingplichtigen in het gebouw of het verblijfpark.
 • De terugggave voor belastingplichtigen die het groen- of tuinafval afkomstig van de exploitatie van hun bedrijf volledig op het bedrijf composteren wordt vastgesteld op 33 % van de gemeentelijke milieubelasting die door de belastingplichtige verschuldigd is.
 • De terugggave voor belastingplichtigen die (een deel van) het groen- of tuinafval afkomstig van de exploitatie van hun bedrijf laten composteren wordt vastgesteld op 33% van de kosten voor het laten composteren met een maximum van 33% van de gemeentelijke milieubelasting die door de belastingplichtige verschuldigd is.
 • De terugggave voor belastingplichtige zelfstandigen die vrijgesteld zijn van het betalen van sociale bijdragen aan een sociaal verzekeringsfonds, wordt vastgesteld op 33% van de gemeentelijke milieubelasting die door de belastingplichtige verschuldigd is.

De terugggave voor belastingplichtige zelfstandigen die vrijgesteld zijn van het betalen van sociale bijdragen aan een sociaal verzekeringsfonds, wordt vastgesteld op 33% van de gemeentelijke milieubelasting die door de belastingplichtige verschuldigd is.

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Blankenberge:
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge premie premies