Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Blankenberge: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Blankenberge

J.F.Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
tel050/43 57 07

Subsidie voor een groendak

Voorwaarden

  • Het betreffende groendak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
  • De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient vóór het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het Stadsbestuur. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik gemaakt worden van het subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
  • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
  • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van een groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies, vermeerderd met 15%,teruggevorderd worden.
  • De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden, op straffe van teruggave van de verleende subsidie, vermeerderd met 15%, pro rata het aantal gebruikte jaren.
  • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen).

Bedrag van de premie

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van 30 EUR per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW) van het groendak lager zijn dan 30 EUR/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als subsidiebedrag. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag bedraagt 3000 euro (100 m² groendak).

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Blankenberge:
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge premie premies