Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Blankenberge: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Blankenberge

J.F.Kennedyplein 1
8370 Blankenberge
tel050/43 57 07

Verbeteren en aanpassen van woongelegenheden voor bejaarden en andersvaliden

Voorwaarden 

 • De werken moeten doelmatig de woonkwaliteit van bestaande woningen verbeteren volgens de vereisten van een gezonde en aangepaste huisvesting en moeten voldoen aan de basisbehoefte met betrekking tot de fysieke gesteldheid van de inwonende bejaarde/andersvalide.
 • In elk van de onderstaande gevallen moet er een rechtstreeks verband bestaan tussen de uit te voeren werken en de fysieke gesteldheid van de inwonende bejaarde/andersvalide. Dit moet ontegensprekelijk kunnen aangetoond worden door respectievelijk een dokters- of FOD-attest. Een bejaarde is in het bezit van een doktersattest waarin het verband tussen de werken en de fysieke beperking wordt aangetoond. Een andersvalide heeft een FOD-attest dat voldoet aan de vereiste FOD punten. Enkel werken die rechtstreeks in verband staan met de fysieke gesteldheid van de bejaarde of de typering van de invaliditeit komen in aanmerking.
 • De hieronder vermelde specifieke aanpassings- of verbeteringswerken komen in aanmerking voor betoelaging:
  • Het installeren van sanitaire voorzieningen in de badkamer aangepast aan de gesteldheid van de aanvrager (vb inloopdouche, badlift, instapbad, aangepaste wastafel, …) Enkel de specifieke werken komen in aanmerking en de ruimte die deze werken innemen (m² tegels, douchetube). Dit moet ook uit de offerte/factuur af te leiden zijn.
  • Het plaatsen van een monolift. De plaatsing ervan in gemene delen van een meergezinswoning komt niet in aanmerking.
  • Het aanpassen van deuropeningen en wegwerken van niveauverschillen waar dit de inwonende bejaarde/andersvalide hindert bij het zich verplaatsten in een rolstoel of met andere hulpmiddelen en indien de deuropeningen/niveauverschillen in strijd zijn met de criteria opgenomen in de Vlaamse verordening toegankelijkheid.
  • De uitvoeringstermijn voor de aangevraagde werken bedraagt 1 jaar vanaf de datum van principiële toekenning van de toelage. Binnen deze termijn moeten de facturen van de werken ingediend worden.
 • De aanvrager is een natuurlijke persoon en kan de toelage aanvragen in de hoedanigheid van eigenaar, vruchtgebruiker of huurder van de woongelegenheid. Rechtspersonen komen niet in aanmerking. Huurders moeten het schriftelijk en ondertekend akkoord van de eigenaar aan de aanvraag toevoegen.
 • Indien de premie wordt aangevraagd door een andersvalide of voor een andersvalide gezinslid, moet een bewijs voorgelegd worden van weigering van de tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De gemeentelijke toelage is hiermee niet cumuleerbaar.
 • De woning moet stedenbouwkundig vergund zijn en conform de vergunning uitgevoerd zijn of geacht worden stedenbouwkundig vergund te zijn. Dit moet blijken uit een onderzoek naar de stedenbouwkundig vergunde toestand uitgevoerd door het stadsbestuur ofwel moet deze het voorwerp uitmaken van een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag en vergunning.
 • De woning moet permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin. Werken aan woongelegenheden bestemd voor tweede verblijf of voor seizoenverhuring zijn van betoelaging uitgesloten. De woning moet permanent bewoond worden door de aanvrager en zijn gezin. Domiciliëring is een voorwaarde.
 • De toelage wordt als volgt aangevraagd. De aanvraag moet ingediend worden bij het Stadsbestuur vóór aanvang van de werken, door middel van een formulier ter beschikking gesteld door het Stadsbestuur.
 • Wanneer wordt vastgesteld dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt aan de aanvrager schriftelijk kenbaar gemaakt dat hij principieel in aanmerking komt voor de premie. Indien voor uitvoering van de werken een stedenbouwkundige vergunning vereist is, kan de premie pas principieel toegekend worden wanneer de stedenbouwkundige vergunning verleend is. De werken mogen slechts aanvangen na de principiële toekenning van de toelage of na het expliciet akkoord van het stadsbestuur én nadat de voorafgaande controle van de bestaande toestand door onze dienst heeft plaats gehad.
 • De toelage wordt vastgesteld en uitbetaald op voorlegging van de officiële facturen van de uitvoerende aannemer(s) en/of van de aankoopfacturen van het materiaal op naam van de aanvrager die zelf de werken heeft uitgevoerd. Enkel de goedgekeurde werken worden betoelaagd. Mogelijks kan een plaatsbezoek vereist zijn. Deze facturen moeten gedetailleerd zijn zodat de stad Blankenberge de gegevens kan controleren. Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor controle, het opgeven van onjuiste gegevens of het aanrekenen van te hoge prijzen, kan verval van het recht op toelage of beperking van het toelagebedrag meebrengen. De B.T.W. is volledig ten laste van de aanvrager.
 • De aanvrager geeft toestemming aan de stad Blankenberge om een afgevaardigde alle onderzoeken te laten verrichten voor, tijdens en na de procedure van de premieaanvraag, voor het controleren van de verstrekte gegevens. Weigering van medewerking aan het onderzoek brengt verval van het recht op toelage mede. Het niet verstrekken van de nodige gegevens voor controle of het opgeven van onjuiste gegevens, brengt verval van het recht op toelage of beperking van het toelagebedrag mee.
 • De aanvrager verbindt er zich toe het bedrag van de toelage, vermeerderd met 15% terug te betalen indien hij de woongelegenheid verkoopt of vervreemdt, de bestemming van de woongedeelten wijzigt, de woongelegenheid opsplitst of de woongelegenheid niet zelf bewoont gedurende een termijn van vijf jaar ingaande op 1 januari van het jaar dat volgt op dat waarin de premie definitief wordt toegekend. De inschrijvingen in het bevolkingsregister worden in aanmerking genomen.
 • Het stadsbestuur is bevoegd elk specifiek geval te evalueren en een beslissing te nemen op basis van de evaluatie.
 • Indien de begunstigde van de premie nog openstaande schulden heeft aan het stadsbestuur, behoudt deze laatste zich het recht voor de premie te verrekenen met de openstaande schuld.

Bedrag van de premie

 • Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 25 % van de kostprijs van de werken of van het materiaal (exclusief B.T.W.) met een maximum van € 3.750,00.
 • Voor het installeren van aangepast sanitair in de badkamer kan de toelage maximaal € 1.500,00 bedragen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Blankenberge:
Blankenberge
Blankenberge
Blankenberge premie premies