Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Bocholt: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Bocholt

Dorpsstraat 16
3950 Bocholt
tel089/20 19 18

Premie voor het verwijderen/opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank

Met ingang van 1 februari 2006 wordt het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank overeenkomstig de voorwaarden van dit reglement financieel aangemoedigd. De in het verleden buitengebruik gestelde stookolietanks werden meestal niet geheel leeggemaakt of gereinigd en vormen op deze manier een blijvende potentiële bron van bodem- en grondwaterverontreiniging. Een definitieve en milieuverantwoorde verwijdering of opvulling van deze tanks vormt de enige oplossing voor dit probleem en moet dan ook aangemoedigd worden.

Voorwaarden

  • de buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn binnen de gemeente Bocholt;
  • de stookolietank hoorde bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt;
  • de tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie. De maximale inhoud van de tank bedraagt 10.000 liter;
  • het verwijderen omvat:
    • het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten;
    • bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen moet worden overgegaan tot opvulling. Dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal;
  • het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in art.6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).


Subsidiebedrag

De toelage voor het verwijderen of opvullen van een buiten gebruik gestelde stookolietank bedraagt 200 euro indien de stookolietank is ingegraven in volle grond of is geplaatst in een groeve. Het bedrag van de toelage is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kan slechts één maal per woning worden toegekend.

De toelage voor het verwijderen of opvullen van een buitengebruik gestelde stookolietank bedraagt 150 euro indien de stookolietank bovengronds of in een kelder is geplaatst. Het bedrag van de toelage is onafhankelijk van de werkelijke kostprijs van het verwijderen en kan slechts één maal per woning worden toegekend.

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Bocholt:
Bocholt
Bocholt
Bocholt
Bocholt premie premies