Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Boom: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Boom

Antwerpsestraat 44
2850 Boom
tel03/880.18.00

Subsidie voor hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik

Binnen de daartoe op de goedgekeurde begroting voorziene kredieten zal het gemeentebestuur een subsidie verlenen voor de uitvoering van de hiernavolgende REG-maatregelen

Voor woningen
De REG-maatregelen dienen uitgevoerd te zijn in voor bewoning geschikte gebouwen gelegen op het grondgebied van Boom.

Voor verenigingen
De REG-maatregelen dienen uitgevoerd te zijn in lokalen gelegen op het grondgebied van Boom die bestemd zijn voor verenigingen, aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad, die een werking in de gemeente Boom ontplooien.

De voormelde vereniging moet de lokalen doorlopend in gebruik hebben en instaan voor het beheer ervan. Op het ogenblik van de aanvraag moet de vereniging de lokalen reeds 2 jaar onafgebroken in bezit, in huur of in erfpacht hebben voor de duur van minstens 9 jaar. De subsidie wordt toegekend aan de vereniging die de REG-maatregelen heeft laten uitvoeren. De subsidie is niet van toepassing op lokalen die door het gemeentebestuur, het AGB of OCMW aan de vereniging worden verhuurd.

Indien meerdere aanvraagdossiers hangende zijn die aan de voorwaarden voor uitbetaling voldoen en het krediet van het desbetreffende werkjaar onvoldoende is om allen uit te betalen, bepaalt de datum van indiening van het volledige dossier wie bij voorrang een subsidie zal worden uitbetaald (vroegste datum eerst).

Enkele werken (plaatsen zonneboiler, fotovoltaïsche cellen, ...) zijn soms vergunningsplichtig. Deze werken kunnen enkel betoelaagd worden op voorwaarde dat hiervoor de nodige stedenbouwkundige vergunning werd bekomen.

Enkel werken die ten vroegste zes maanden voor indiening van de aanvraag werden uitgevoerd komen in aanmerking. De factuurdatum dient als bewijs.

De gebouwen zijn gebouwd met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

Bij bestaande gebouwen:

Het vervangen van enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing
Premie: 10% van de gefactureerde kosten met een maximum van 100 EUR per gebouw, onder volgende voorwaarden:

 • De hoogrendementsbeglazing wordt geplaatst ter vervanging van enkele beglazing
 • Het glas + schrijnwerk heeft een maximum k-waarden van 2W/m²K
 • De aanvrager zal op dit eenvoudig verzoek aantonen met de aankoopfactuur en een attest van de aannemer

Het vervangen van een verwarmingsketel op aardgas of stookolie met een leeftijd van 20 jaar of meer door een nieuwe condensatieketel: 75 EUR

 • De subsidie voor de vervanging van een oude verwarmingsketel op stookolie door een hoogrendementsketel op aardgas, wordt enkel toegekend nadat de stookolietank op de daartoe wettelijk voorziene wijze buiten gebruik is gesteld. De aanvrager moet hiertoe de nodige stukken kunnen voorleggen. 

Het plaatsen van een warmtepomp
Een subsidie van 100 EUR per gebouw, waarbij de geregistreerde aannemer bevestigt dat: (voorwaarden Eandis)

 • De COP, gemeten volgens EN 14511 onder de vermelde condities, is hoger of gelijk aan:
  • 4.3 voor bodem/water warmtepompen
  • 5.1 voor water/water warmtepompen 
 • De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en het condensorvermogen van de warmtepomp, gemeten volgens EN 14511, bedraagt minstens 80% van de nominale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN B62-003
 • Een lijst van de pompen waarvan aanvaard is dat ze voldoen aan de gestelde eisen is onder meer terug te vinden op de website www.warmtepompplatform.be
 • De premie geldt enkel voor warmtepompen van het type grond/water en water/water.
 • De warmtepomp is geïnstalleerd volgens de 'Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw'.
 • De warmtepomp dient voor de ganse woning als hoofdverwarming in te staan, mogelijk in combinatie met bijverwarming door middel van bv een aardgasketel.

Het plaatsen van nieuwe dak- en muurisolatie

 • 20% van de gefactureerde kosten voor dakisolatie met een maximum van 100 EUR per gebouw bij een thermische weerstand R van minstens 3.0 W/m²K of 200 EUR per gebouw bij een R-waarde van tenminste 4.5 W/m²K

Bestaande isolatie geldt niet voor het berekenen van de R-waarde. Er dient een dampscherm te worden geplaatst om condensatievorming in de isolatie te vermijden. Verder wordt het dak luchdicht en koudebrugvrij afgewerkt. Thermisch ('isolerende') folies komen niet in aanmerking voor deze premie!
Er zal, ter informatie een lijst ter beschikking worden gesteld hoeveel cm isolatiemateriaal hiervoor nodig is (voor de meest courant gebruikte materialen). In geval van betwisting is het wetenschappelijk advies van het WTCB doorslaggevend.

 • Subsidie van 20% van de gefactureerde kosten voor muurisolatie met een maximum van 100 EUR per gebouw bij een thermische weerstand R die gelijk of hoger is dan 1.3 W/m²K. Verder wordt de muur luchtdicht en koudebrugvrij afgewerkt.

Binnenisolatie wordt niet toegelaten, enkel het opvullen van de spouw en isolatie aan de buitenkant van de muur komen in aanmerking voor de premie.
Bij na-isolatie van een bestaande spouw moet de spouw volledig opgevuld worden met het isolatiemateriaal.

Het plaatsen van een zonneboiler voor de productie van sanitair warm water:
Een subsidie van 100 EUR per gebouw
De subsidie wordt enkel toegekend indien de nodige stedenbouwkundige vergunning werd bekomen (indien noodzakelijk). De premie is enkel geldig wanneer het product en de leverancier door Quest is erkend. De lijst van deze installaties vind je op www.questforquality.be

Het plaatsen van fotovoltaïsche cellen:
Een subsidie van 100 EUR per gebouw
De subsidie wordt enkel toegekend indien de aanvrager de nodige stedenbouwkundige vergunning heeft bekomen (indien noodzakelijk) en op voorwaarde dat de geregistreerde aannemer bevestigt dat:

 • De kenmerken van de modules beantwoorden aan de volgende vereisten
  • norm IEC 61215 voor kristallijne modulen en een minimum rendement van 12%
  • norm IEC 61646 voor dunne-filmmodules en een minimum rendement van 7%
 • Het minimum rendement voor de omvormers ligt hoger dan 88% voor de autonome systemen en 91% voor de netgekoppelde systemen
 • Het opgestelde vermogen minimum 1kWp bedraagt.

Bij nieuwe gebouwen:

Het plaatsen van een zonneboiler voor de productie van sanitair warm water:
Een subsidie van 100 EUR per gebouw
De subsidie wordt enkel toegekend indien de nodige stedenbouwkundige vergunning werd bekomen (indien noodzakelijk). De premie is enkel geldig wanneer het product en de leverancier door Quest is erkend. De lijst van deze installaties vind je op www.questforquality.be

Het plaatsen van een warmtepomp
Een subsidie van 100 EUR per gebouw, waarbij de geregistreerde aannemer bevestigt dat: (voorwaarden Eandis)

 • De COP, gemeten volgens EN 14511 onder de vermelde condities, is hoger of gelijk aan:
  • 4.3 voor bodem/water warmtepompen
  • 5.1 voor water/water warmtepompen
 • De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en het condensorvermogen van de warmtepomp, gemeten volgens EN 14511, bedraagt minstens 80% van de nominale warmteverliezen van het gebouw, berekend volgens NBN B62-003
 • Een lijst van de pompen waarvan aanvaard is dat ze voldoen aan de gestelde eisen is onder meer terug te vinden op de website www.warmtepompplatform.be
 • De premie geldt enkel voor warmtepompen van het type grond/water en water/water.
 • De warmtepomp is geïnstalleerd volgens de 'Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw'.
 • De warmtepomp dient voor de ganse woning als hoofdverwarming in te staan, mogelijk in combinatie met bijverwarming door middel van bv een aardgasketel.

Het plaatsen van fotovoltaïsche cellen:
Een subsidie van 100 EUR per gebouw
De subsidie wordt enkel toegekend indien de aanvrager de nodige stedenbouwkundige vergunning heeft bekomen (indien noodzakelijk) en op voorwaarde dat de geregistreerde aannemer bevestigt dat:

 • De kenmerken van de modules beantwoorden aan de volgende vereisten
  • norm IEC 61215 voor kristallijne modulen en een minimum rendement van 12%
  • norm IEC 61646 voor dunne-filmmodules en een minimum rendement van 7%
 • Het minimum rendement voor de omvormers ligt hoger dan 88% voor de autonome systemen en 91% voor de netgekoppelde systemen
 • Het opgestelde vermogen minimum 1kWp bedraagt.

Energieaudit
Indien de gesubsidieerde werken worden uitgevoerd ten gevolge van een energieaudit, uitgevoerd door een extern energiedeskundige, kan een bijkomende subsidie van 25.00 EUR worden bekomen na voorlegging van het rapport en de factuur van de audit.

Voorwaarden

 • De gesubsidieerde werken moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma, uitgezonderd dakisolatie. De werken dienen uitgevoerd te worden conform de geldende wetten, reglementeringen en regels van goed vakmanschap
 • De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- en renovatiepremies
 • De premie kan per gebouw maar eenmaal per installatie of per uitgevoerd werk uitgekeerd worden.
Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Boom:
Boom
Boom
Boom
Boom
Boom
Boom premie premies