Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Borgloon: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Borgloon

Speelhof 10
3840 Borgloon
tel012/67 36 73

Premie voor het aanplanten en/of onderhouden van kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen een premie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen, met name voor hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, poelen, loofbomen en knotbomen.
 
Voorwaarden
 • De betoelaagbare kleine landschapselementen zijn gelegen op grondgebied van de stad Borlgoon in de groengebieden, bosgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, agrarische gebieden, alle gebieden met als nabestemming één van de voornoemde bestemmingen en de met die gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen in de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening. Ook kleine landschapselementen gelegen in gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, en woonzones met landelijk karakter, zichtbaar vanop het openbaar domein komen in aanmerking.
 • Men kan geen beroep doen op de gemeentelijke subsidie als de aanvrager voor hetzelfde landschapselement in aanmerking komt voor een beheerovereenkomst van de Vlaamse Landmaatschappij.
 • De werken mogen niet als voorwaarde opgenomen zijn bij de toekenning van een verkavelings-, stedenbouwkundige, natuur- of milieuvergunning of kapmachtiging tenzij het gaat om het herstel of bijplanten van een bestaande hoogstamboomgaard.
 • De aanvrager moet gerechtigd zijn om de aanlegwerken/onderhoudswerken te verrichten waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Indien de grondgebruiker geen eigenaar is van de percelen waarop het klein landschapselement aanwezig is, moet hij over een schriftelijke toestemming van de eigenaar beschikken.
 • De aangevraagde werken moeten in overeenstemming zijn met en uitgevoerd worden volgens de bestaande regelgeving en gebruiken. De aanplant en het onderhoud moeten gebeuren volgens de code van goede natuurpraktijk.
 • Bij de aanplant en het onderhoud moet het steeds gaan om streekeigen boom- en struiksoorten, waarbij een positieve bijdrage wordt geleverd aan het voor de streek typische landschap en de natuur.
 • Het klein landschapselement moet gedurende minstens 10 jaar intact en integraal op dezelfde plaats behouden te blijven.
 • De aanvrager moet zorgen voor de instandhouding van de kleine landschapselementen waarvoor een toelage wordt verkregen (o.m. vervangen van afgestorven exemplaren in het eerstvolgend plantseizoen).


Aanplant/aanleg

 • Bepalingen aanplant hagen of heggen:
  • Minimumlengte: 25 meter.
  • Plantafstand in de rij voor een haag: 0,25 m (4 planten per meter).
  • Plantafstand in de rij voor een heg: 0,5 m (2 planten per meter).
  • Minimum formaat plantgoed: 60-80 cm.
  • Er moet gebruik gemaakt worden van volgende soorten: meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, hazelaar, zomereik, es, inlandse vogelkers, linde, zwarte els, lijsterbes, vlier, Gelderse roos, boskers, veldesdoorn, gele kornoelje, rode kornoelje, hondsroos, kardinaalsmuts, hulst, wilde liguster, sporkehout.
 • Bepalingen aanplant houtkant:
  • Minimumoppervlakte: 75 m².
  • Breedte: minstens 3 meter met een maximum van 10 meter.
  • Plantdichtheid: minstens 1 plant per m².
  • Minimumformaat plantgoed: 60-80 cm.
  • Er moet gebruik gemaakt worden van volgende soorten: meidoorn, sleedoorn, haagbeuk, hazelaar, zomereik, es, inlandse vogelkers, linde, zwarte els, lijsterbes, vlier, Gelderse roos, boskers, veldesdoorn, gele kornoelje, rode kornoelje, hondsroos, kardinaalsmuts, hulst, wilde liguster, sporkehout.
 • Bepalingen aanplant loofbomen en knotbomen:
  • Minimum aantal: 5 bomen
  • Plantafstand: minimaal 5 m
  • Plantgoed: hoogstammig en geworteld plantgoed met een stamomtrek van minimum 8 tot 10 cm of een 2,5 tot 3 m lange rechte tak van een bestaande, gezonde knotwilg.
  • Er moet gebruik gemaakt worden van volgende soorten: zomereik, es, linde, tamme kastanje, okkernoot, zwarte els, veldesdoorn, haagbeuk, wilg, lijsterbes. Voor knotbomen: zomereik, es, zwarte els, haagbeuk, wilg.
 • Bepalingen aanplant hoogstamfruitbomen
  • Minimum aantal: 5 bomen
  • De eerste 5 jaar moet een vormsnoei uitgevoerd worden.
  • Deze vormsnoei moet gebeuren via een onderhoudscontract met gespecialiseerde personen of firma. Deze snoei mag ook zelf gedaan worden, mits voorlegging van bewijs van opleiding of ervaring.
 • Bepalingen aanleg poel:
  • De poel mag enkel gegraven worden na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning.
  • De bezonde oever (NW - NOzijde) moet zacht hellend (1:2 tot 1:3) uitgegraven te worden.
  • Grootte: tussen 50 m² en 150 m² wateroppervlak.
  • Diepte: tussen 0,5 m en 2 m (diepste gedeelte vorstvrij in de winter).
  • Bij beweiding moet de oever van de poel beschermd worden tegen vertrappeling van het vee door op minstens 1 m van de poel over een lengte van minstens 3/4 van de poelomtrek een afsluiting te plaatsen.
  • De poel moet van nature water kunnen houden. Er moet een goede waterkwaliteit verzekerd worden (grondwater, kwelwater, bronwater, hellingwater, ondoordringbare kleilaag).
  • Er mogen enkel inheemse planten in en rond het water staan die spontaan ontwikkelen. Exoten moeten verwijderd worden.
  • Het is niet toegelaten vis, eenden, waterplanten en andere organismen in te brengen in de poel.


Onderhoud

 • Bepalingen onderhoud haag of heg:
  • Minimumlengte: 25 meter.
  • Minimumhoogte: 1,25 meter.
  • De haag of heg is minstens 2 jaar oud.
  • Gaten moeten opgevuld worden met soorten waaruit de haag is opgebouwd.
  • De haag of heg wordt onderhouden in de periode tussen 1 september en 1 maart.
 • Bepalingen onderhoud houtkant:
  • De aanplant of het vorige onderhoud gebeurde minstens 5 jaar geleden.
  • Gaten moeten tijdig opgevuld worden met soorten waaruit de houtkant is opgebouwd.
  • De houtkant wordt onderhouden tussen 1 november en 1 maart.
 • Bepalingen onderhoud knotbomen:
  • De knotboom is minstens 5 jaar oud.
  • Knotbomenrijen worden gespreid over verschillende jaren geknot.
  • Het knotten gebeurt in de periode tussen 1 november en 1 maart.
 • Bepaling eenmalig, achterstallig onderhoud hoogstamfruitbomen:
  • Eenmalige aanvraag om de karakteristieke vorm van de hoogstamfruitbomen te herstellen.
  • Het onderhoud moet gebeuren door een specialist, onder de juiste omstandigheden en met de juiste technieken. Het onderhoudscontract of de offerte moet worden toegevoegd aan de gemeentelijke subsidieaanvraag.
  • Elke aanvraag wordt vooraf ter plaatse beoordeeld en geadviseerd.
 • Bepalingen onderhoud poel:
  • Het onderhoud gebeurt tussen 15 augustus en 15 oktober.
  • Overtollige plantengroei moet verwijderd worden.
  • Ruiming van organisch materiaal op de bodem van de poel wordt periodiek en bij voorkeur gespreid over minstens 2 jaar uitgevoerd om verlanding te voorkomen.
  • De beplanting moet gesnoeid worden zodat de helft van de poel niet beschaduwd is.


Bedrag van de premie

Aanleg/aanplant

 • Aanleg haag/heg: 1,50 euro per meter bij gebruik van Plant van Hier ®, 1 € bij gebruik van gewoon inheems plantgoed. De toelage is eenmalig aan te vragen bij aanplant en kan worden beperkt tot 250 euro.
 • Aanplant hoogstamfruitboom en 5 jaar vormsnoei: 35 euro per boom. De toelage is eenmalig en wordt beperkt tot 350 euro.
 • Aanplant houtkant: 0,50 euro per vierkante meter bij gebruik van Plant van Hier ®, 0,3 € per m² bij gebruik van gewoon inheems plantgoed. De toelage is eenmalig aan te vragen bij aanplant en kan worden beperkt tot 250 euro.
 • Aanplant loof- en knotboom: 15 euro per boom of 2,50 euro per stek. De toelage is eenmalig aan te vragen bij aanplant en wordt beperkt tot 250 euro.
 • Aanleg poel: 200 euro per poel. De toelage is eenmalig aan te vragen bij aanleg.

Onderhoud

 • Onderhoud haag/heg: 0,50 euro per meter. De toelage is jaarlijks aan te vragen en wordt beperkt tot 250 euro.
 • Onderhoud houtkant; 0,14 euro per vierkante meter. De toelage is om de 5 jaar of meer aan te vragen en wordt beperkt tot 250 euro.
 • Eenmalig, achterstallig onderhoud hoogstamfruitbomen: max. 70 % van de totale kostprijs met een maximum van 30 euro per boom. De toelage is eenmalig bij achterstallig onderhoud en wordt beperkt tot 250 euro.
 • Onderhoud poel: 100 euro per poel. De toelage is om de 5 jaar of meer aan te vragen en wordt beperkt tot 250 euro. Het onderhoud kan gespreid over 2 jaren uitgevoerd worden.
 • Onderhoud knotboom: 10 euro per boom. De toelage is per boom om de 5 jaar of meer aan te vragen en wordt beperkt tot 250 euro. Knotbomenrijen kunnen gespreid over meerdere jaren geknot worden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Borgloon:
Borgloon
Borgloon
Borgloon
Borgloon
Borgloon
Borgloon premie premies