Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Brecht: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Brecht

Gemeentepark 1
2960 Brecht
tel03/660 25 50

Premie voor een infiltratievoorziening en hemelwaterinstallatie

Een infiltratievoorziening zorgt ervoor dat regenwater gemakkelijk de bodem indringt, zodat er minder moet afvloeien naar de riolen en beken. In een regenwaterput wordt het regenwater opgeslagen dat op het dak en op verharde ondergrond vloeit. Men kan het water hergebruiken voor het toilet, de wasmachine, de planten en om de auto te wassen.

Belangrijkste voorwaarden
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 5000 liter. Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 75 m², is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke subsidie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering. 
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.
 • Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen:
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet;
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen;
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
 • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² verharding aangesloten.

Let wel
 • de hemelwaterinstallatie of infiltratievoorziening moet aangelegd zijn na 31 december 2007
 • de toelage geldt enkel voor bestaande woningen, ook nieuwbouw en herbouw waar een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening niet verplicht is overeenkomstig het ‘Besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 betreffende hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater’ komen in aanmerking (een bestaande woning is een woning waarvoor een bouwvergunning werd verkregen voor 7 september 1999) het volledig dakoppervlak moet aangesloten worden, enkel bij herbouw in gesloten bebouwing kan hiervan afgeweken worden (het volume van de hemelwaterput wordt wel bepaald op basis van de volledige horizontale dakoppervlakte)
 • Het werk moet door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden.
 • Er is geen directe verbinding tussen het drinkwaternet en het hemelwaternet
 • de toelagen worden enkel uitbetaald na voorlegging van de facturen van de gedane kosten
 • De subsidie wordt aan de eigenaar, gebruiker of huurder (mits toestemming van de eigenaar) van een gebouw gelegen op het grondgebied van Brecht slechts éénmalig toegekend.

De premie
 • De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 500 euro
 • De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt € 2,50 per m² aangesloten verharde oppervlakte.
De volledige reglementen en het aanvraagformulier vind je terug op www.brecht.be of bij de dienst Grondgebiedzaken op de 1ste verdieping van het gemeentehuis.


Hoe aanvragen?
 • De aanvraag tot het bekomen van een subsidie wordt bij voorkeur ingediend vóór de aanleg van de installatie.
 • De aanvrager kan voor vragen over de aanleg van hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen terecht bij de dienst grondgebiedszaken op de 1ste verdieping van het gemeentehuis.
 • Controle: Iemand van de gemeente zal controleren of er aan de voorwaarden van het subsidiereglement voldaan is. Blijken deze voorwaarden niet nageleefd, dan zal de subsidie niet uitgekeerd worden. Het is de eigenaar op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen door te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.

Wilt u er meer over weten?

Dienst Grondgebiedzaken (1ste  verdieping van het gemeentehuis)
Gemeentepark 1
2960 Brecht
Telefoon (03) 660 25 50
Fax (03) 313 71 69

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Brecht:
Brecht
Brecht
Brecht
Brecht
Brecht
Brecht premie premies