Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Brugge: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Brugge

Burg 12
8000 Brugge
tel050/44 81 11

Functionele verbeteringspremie

U dient aan volgende voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor een functionele verbeteringspremie.

 • de woning is minimum 40 jaar oud
 • de premie geldt enkel voor eigenaar(s)-bewoner(s);
 • de aanvrager, samenwonende partner of beiden mogen slechts 1 woning in eigendom hebben;
 • de aanvraag moet steeds gebeuren voor de werken;
 • het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen is lager dan 1000 ¤
 • het moet gaan om een ééngezinswoning;
 • enkel bestaande woongedeelten komen in aanmerking.

Volgende limitatieve lijst van verbeteringswerken die betrekking hebben op bestaande woongedeelten komen in aanmerking voor een premie:

 • installeren van sanitair met bijhorende nutsleidingen;
 • rioleringswerken binnenshuis in verband met betoelaagbare sanitaire werken;
 • het vervangen van onveilige toestellen voor het produceren van sanitair warm water, door veilige toestellen ter voorkoming van koolmonoxydevergiftiging;
 • elektriciteitswerken;
 • vernieuwen van de dakbedekking;
 • vernieuwen van goten indien de dakbedekking wordt vernieuwd;
 • plaatsen van dakisolatie indien er onderdakplaten aanwezig zijn en voor zover de Vlaamse dakisolatiepremie wordt aangevraagd en de geldende isolatienormen gehaald worden;
 • het weren van grondvocht uit de muren door middel van inspuiting of onderkapping met plaatsing van een waterdicht membraan;
 • het uitvoeren van specifieke en noodzakelijke werken ten behoeve van een inwonende persoon met een handicap of een senior. De noodzaak van deze werken moet gestaafd worden door een doktersattest.

Contactgegevens

Woondienst Stad Brugge
Oostmeers 17 1e verdieping
8000 Brugge
tel: 050 44 85 39
mail: woondienst@brugge.be

Tijdstip van premie-aanvraag en geldigheidsduur

 • De aanvraag moet ingediend worden vóór de aanvang van de werken, door middel van het formulier dat het stadsbestuur daarvoor ter beschikking stelt.
 • De aanvraag is pas volledig als alle attesten bedoeld in artikel 3 en in voorkomend geval het doktersattest waarvan sprake in artikel 4.§ 2, bijgevoegd zijn. De aanvrager krijgt een officieel bericht van de principiële beslissing door het College van Burgemeester en Schepenen met betrekking tot de aanvraag. De brief vermeldt de werken die voor de premie in aanmerking komen en welke niet. Na ontvangst van de principiële goedkeuring mogen de werken aangevat worden.
 • In de 10 jaar volgend op de principiële goedkeuring van de aanvraag, moeten de kopieën van de facturen van de werken waarvoor een principiële goedkeuring werd bekomen, ingediend worden.

Premiepercentages en -bedragen

 • Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op 40% van de kostprijs van de uitgevoerde werken en/of aankoop van materialen (BTW incl.) met een maximaal bedrag van €4.500.
 • Voor eigenaars-verhuurders die een huurcontract aangaan met een erkend sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar, bedraagt het premiepercentage 50 % van de kostprijs van de uitgevoerde werken en/of aankoop van materialen (BTW incl.) met een maximaal bedrag van €4.500.
 • Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op 40% van de kostprijs van de uitgevoerde werken en/of aankoop van materialen (BTW incl.) met een maximaal bedrag van €5750 indien:
  • de woning nog niet over klein comfort beschikt en de aanvraag tot doel heeft klein comfort te voorzien;
  • in de woning specifieke aanpassingswerken noodzakelijk zijn ten behoeve van een inwonende persoon met een handicap of een senior.
 • Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op 40% van de kostprijs van de uitgevoerde werken en/of aankoop van materialen (BTW incl.) met een maximaal bedrag van €9000 voor jonge gezinnen die een aanvraag indienen voor een woning in Brugge Binnenstad.
 • Binnen de maximale premiebedragen vermeld in de §§ 1, 2 en 3, gelden volgende maximale premies:
  • €1.400 voor het vernieuwen van de dakbedekking(en);
  • €950 voor het installeren van sanitair. Gaat het om een woning zonder klein comfort, dan wordt het maximale premiebedrag opgetrokken tot €2.200;
  • €3.000 voor de specifieke aanpassingswerken aan een woning noodzakelijk voor een inwonende persoon met een handicap of een senior.
 • De kosten voor werken en/of aankoop van materialen moeten tenminste €1.750 (BTW inclusief) bedragen.

Terugbetaling van de premie

Wordt de woning verkocht binnen een periode van vijf jaar na datum van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waarbij de premie definitief werd toegekend, dan moeten alle premies die op basis van dit reglement werden uitbetaald in de periode tussen de collegebeslissing en de verkoop, terugbetaald worden door de aanvrager of de rechtsopvolger(s).

De verplichting tot terugbetaling rust geheel op de aanvrager van de premie of de rechtsopvolger(s). Als de aanvraag door meerdere personen gezamenlijk werd ingediend, blijven zij hoofdelijk aansprakelijk voor terugbetaling van het premiebedrag. Op het ogenblik van de terugvordering van de premie kan door de aanvrager niet worden ingeroepen dat de prijs voor de woning geheel of gedeeltelijk toegekomen is aan iemand anders.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Brugge:
Brugge
Brugge
Brugge premie premies