Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Brugge: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Brugge

Burg 12
8000 Brugge
tel050/44 81 11

Premie voor een regenwaterput en/of infiltratievoorziening

Voorwaarden

 • De premie wordt enkel verleend voor woningen die dienen als hoofdverblijfplaats en waarvoor een bouwvergunning verkregen werd vóór 7 september 1999.
 • De installaties moeten een permanent en definitief karakter hebben en uitgevoerd zijn volgens de "code van goede praktijk". De voorschriften van deze code worden bij het aanvraagformulier gevoegd.
 • Eventuele aansluitingen van een leidingennet binnenshuis moeten uitgevoerd worden volgens de voorschriften van Belgaqua, de vereniging van Belgische Drinkwaterbedrijven. Ook deze voorschriften worden bij het aanvraagformulier gevoegd.
 • De overloop van de hemelwaterput mag niet aangesloten worden op de openbare afvalwaterriolering. Enkel indien uit een gemotiveerde nota blijkt dat het technisch onmogelijk is om de hemelwateroverloop in de bodem, naar een gracht of oppervlaktewater te leiden, kan van dit principe worden afgeweken. Bedoelde onmogelijkheid moet bevestigd worden door de ambtenaar van de stedelijke diensten.
 • Onder een volledige afkoppeling wordt verstaan het teniet doen van de aansluitingen van niet-verontreinigd hemelwater op de openbare riool en het aanleggen van een afvoer voor alle niet-verontreinigd hemelwater van de betrokken woning in de bodem (al dan niet via een infiltratievoorziening), naar een gracht of een oppervlaktewater.
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3.000 liter maar oplopend volgens volgend principe: per 20 m² horizontaal dakoppervlak is een minimale tankinhoud van 1.000 liter vereist met dien verstande dat de bovengrens van het dakoppervlak in rekening moet gebracht worden (met een horizontale dakoppervlakte tussen 61 tot 80 m² moet de inhoud van de hemelwaterput minstens 4.000 liter bedragen; tussen 81 en 100 m² minstens 5.000 liter enz.). Het schema wordt bij het aanvraagformulier gevoegd.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een tussenkomst van de Vlaamse Overheid bij een niet volledig aangesloten dakoppervlak is slechts toegestaan mits een grondige motivering.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair kunnen gevoed worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op een hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel moet een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en het afvalwater gescheiden worden.
 • De hemelwaterinstallatie is na 31 december 2008 gebouwd of in overeenstemming gebracht met de code van de goede praktijk voor hemelwaterputten en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Bedrag van de premie

De kosten bedragen 50 % van de aanvaarde kosten (BTW inclusief) weliswaar met de maxima zoals hieronder beschreven.

 • Voor de volledige afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het gemeentelijk rioleringsnet wordt een premie toegekend van maximum € 250,00.
 • Er wordt een premie toegekend aan wie op een reeds bestaande hemelwaterput van minstens 2.000 liter één of meerdere aansluitingen realiseert. Wordt er een aansluiting gerealiseerd van minstens 1 toilet of een wasautomaat, dan bedraagt de premie maximum € 100,00.
 • Voor aansluitingen op een reeds bestaande hemelwaterput van minstens 1 toilet, een wasautomaat en één of meerdere aftappunten voor woningreiniging en/of tuingebruik wordt de premie verhoogd tot maximum € 200,00.
 • Er wordt een premie toegekend van maximum € 125,00 aan wie overgaat tot de plaatsing van een hemelwaterput met een minimale inhoud van 3.000 liter en een aansluiting realiseert van minstens 1 toilet of een wasautomaat.
 • Voor aansluitingen op een nieuw geplaatste hemelwaterput van minstens 1 toilet, een wasautomaat en één of meerdere aftappunten voor woningreiniging en/of tuingebruik wordt de premie verhoogd tot maximum € 250,00.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Brugge:
Brugge
Brugge
Brugge premie premies