Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Buggenhout: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Buggenhout

Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout
tel052/33 95 11

Subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening.

Voorwaarden

 • De minimale inhoud van de regenwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum inhoud van 3000 liter. Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 40 m², is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke subsidie toegekend indien voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient  de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.
 • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten.
 • Het buffervolume van de infiltratievoorziening staat in verhouding tot het gerealiseerde afvoerdebiet
 • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om de buffervolume te bepalen.
 • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
 • Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.
 • De hemelwaterput en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2007 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Bedrag van de premie

De subsidie bedraagt 250 euro voor een hemelwaterput en 2,5 euro per aangesloten m² verharde oppervlakte, met een maximum van 250 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Buggenhout:
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout
Buggenhout premie premies