Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

De Haan: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van De Haan

Leopoldlaan 24
8420 De Haan
tel059/24 21 24

Premie voor kleine landschapselementen

Binnen de perken van de voorziene en goedgekeurde kredieten in het jaarlijkse gemeentebudget, kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen. De betoelaagbare objecten zijn gelegen in het hele buitengebied van het grondgebied van De Haan. Onder het hele buitengebied wordt verstaan: de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, parkgebied, natuurgebied en natuurreservaat van de gemeente De Haan.

SUBSIDIE VOOR AANPLANT OF AANLEG VAN BEPLANTINGEN
Voor aanplant of aanleg van beplantingen kunnen volgende subsidies worden verstrekt:
 • Voor een haag, heg of houtkant:€ 0,50 per plant;
  • de aanplanting dient een lengte van minimaal 30 m te hebben;
  • de plantafstanden zijn: 0,25 tot 0,5 m in hagen, 1 m in heggen en houtkanten;
  • het plantgoed heeft een minimum formaat van 60 / 90 cm.
 • Voor een bomenrij:
  • aanplant van hoogstammig beworteld plantgoed: € 10,00 per boom;
   • het plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 8/10 cm (gemeten op 1 m boven de wortelhals). De aanplanting betreft minstens 10 bomen;
  • aanplant van niet-bewortelde poten: € 2,50 per stuk. De poten hebben ter hoogte van het maaiveld een stamomtrek van 25 cm. De aanplanting betreft minstens 20 bomen;
   • de plantafstand in rij bedraagt 7 tot 10 m voor hoogstammige bomen, en 5 tot 7 m voor knotbomen;
   • de jonge bomen moeten voorzien zijn van een steunpaal en een boomband;
   • voor een gecombineerde aanplant van een haag of heg met een bomenrij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen.
 • Voor een hoogstammige fruitboom:
  • voor de aanleg van een hoogstammige fruitboom: € 10,00 per boom;
  • het plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 8/10 cm (gemeten op 1 m boven de wortelhals). De aanplanting betreft minstens 10 bomen;
  • appel, peer, pruim, noot, kers en kriek komen in aanmerking. Enkel streekeigen rassen komen in aanmerking;
  • de minimum onderlinge afstand bedraagt voor pruimelaars: 6 m, voor perelaars: 8 m, voor appelaars: 10 m en voor kerselaars, kriekelaars en notelaars: 12 m

SUBSIDIE VOOR DE AANLEG VAN POELEN
Voor de aanleg van een poel kunnen volgende subsidies worden verstrekt: voor de aanleg van een poel of een drinkpoel voor vee, met een oppervlakte van minimaal 50 m², maximaal 150 m², ter hoogte van het maaiveld en voldoende diep om het hele jaar door water te bevatten: € 5,00/m³.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring dient de aanleg van een poel te voldoen aan volgende voorwaarden:
 • structuur:
  • de oevers dienen glooiend te worden aangelegd, in de eerste plaats voor wat de noordelijke oever betreft; een 0,5 m brede zone van 20-30 cm diep; vervolgens een 1 m brede zone van 30-80 cm en een centrale zone van 80 tot 150 cm diep;
  • de maximale waterdiepte bedraagt 1 tot 1,5 m met een min. van 0,5 m tijdens de zomer (behoudens in uitzonderlijke droogteperiodes);
  • de bodem wordt gevormd door het natuurlijk voorkomend substraat van het gebied en de poel wordt op een natuurlijke wijze gevuld met grondwater of lokaal oppervlaktewater.
 • handelingen of gebruiken:
  • bij gebruik als veedrinkpoel dient minimum 2/3 van de oevervegetatie rond de poel voor een strook van 1 m breed beschermd te worden tegen vertrapping door het vee d.m.v. prikkeldraad of een gelijkwaardige afsluiting;
  • het gebruik van chemische bestrijdingsstoffen en meststoffen is verboden in een zone van 5 m rond de poel;
  • het uitzetten of in stand houden van vissen, eend- en gansachtigen is verboden.

SUBSIDIE VOOR ONDERHOUD
Voor onderhoud kunnen de volgende subsidies worden toegekend:
 • de onderhoudssnoei van een haag:
  • een haag met een lengte van minimaal 30 m: € 0,50 per lopende meter;
  • de subsidie is om de 2 jaar of meer toekenbaar;
 • de onderhoudssnoei van een heg of houtkant:
  • een heg of een houtkant met een lengte van minimaal 30 m: € 2,00 per lopende meter;
  • de subsidie is om de 5 jaar of meer toekenbaar;
 • het knotten van een knotbomenrij:
  • voor het knotten van een knotbomenrij: € 10,00 per boom;
  • de subsidie is om de 5 jaar of meer toekenbaar;
 • het heruitdiepen of herstellen van een bestaande (veedrink)poel:
  • om het hele jaar door water te bevatten: € 1,25/m²,
  • met een oppervlakte van minimaal 50m²,
  • de subsidie is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient bovendien voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:
 • knotbomen:
  • knotbomenrij of alleenstaande knotbomen;
  • stamomtrek op 1,0 m boven het maaiveld bedraagt tenminste 80 cm;
  • alle snoeihout opruimen op een milieuvriendelijke manier, zodanig dat omwonenden hiervan geen hinder ondervinden.
 • houtkanten:
  • om de vijf tot tien jaar snoeien of gedeeltelijk kappen volgens de regels van het hakhoutbeheer;
  • lege ruimten dienen tijdig te worden aangevuld met passende streekeigen soorten.
 • poelen:
  • bij het gebruik als veedrinkpoel dient minimum 2/3 van de oevervegetatie rond de poel voor een strook van 1 m breed beschermd te worden tegen vertrapping door het vee d.m.v. prikkeldraad of een gelijkwaardige afsluiting; onttrekking van het water mag enkel voor het gebruik als veedrinkpoelen;
  • ruimen van het organische materiaal op de bodem van de poel tenminste om de vijf jaar om volledige verlanding te voorkomen; in elk geval ruimt men per keer slechts de helft van de poel; het slib dient afgevoerd te worden;
  • als de verlanding te ver is gevorderd, kan men de poel gedeeltelijk of geheel hergraven in het najaar, waarbij men een deel van de bestaande water- en oevervegetatie spaart;
  • verwijdering van de waterplantenvegetatie mag slechts deels gebeuren waarbij men de verwijderde vegetatie – alvorens ze af te voeren – eerst gedurende enkele dagen op de oever te drogen legt;
  • de grazige begroeiing rond de poel kan periodiek gemaaid worden in de late zomer of de vroege herfst met afvoer van het maaisel.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio De Haan:
De Haan premie premies