Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

De Haan: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van De Haan

Leopoldlaan 24
8420 De Haan
tel059/24 21 24

Subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen voor een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw , een subsidie voor de aanleg van een niet-verplichte hemelwaterinstallatie indien gebouwd na 31 december 2013.

Binnen de perken van de jaarlijkse op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien aangelegd na 31 december 2013 bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw en als de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a.

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor de installatie van een infiltratievoorziening, als de infiltratievoorziening indien aangelegd na 31 december 2013 en niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2004).

Voorwaarden

 • het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l. Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 75 m², is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van een gebouw niet verplicht, maar wordt wel een
  gemeentelijke subsidie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden;
 • de volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering;
 • het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden;
 • er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het openbaar drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk; ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater;
 • de overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is, mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van één van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering;
 • infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen:
  • het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet;
  • het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen;
  • de oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
 • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten.
 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd volgens of in overeenstemming gebracht met de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
 • Een afschrift van de ‘voor voldaan’ getekende facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.


Subsidiebedrag
De subsidie voor hemelwaterputten bedraagt € 250,00. De subsidie voor infiltratievoorzieningen bedraagt € 250,00.
Indien de aanlegkosten (incl. btw) lager zijn dan het subsidiebedrag, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag.

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio De Haan:
De Haan premie premies