Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

De Pinte: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van De Pinte

Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
tel09/280 80 80

Subsidie voor de aanplanting en/of het onderhoud van kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor de aanplant en/of het onderhoud van KLE’s aan bewoners van het landelijk gebied in de gemeente zelf.

De betoelaagbare objecten zijn gelegen in de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, agrarisch gebied met landschappelijke waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang, natuurgebied, natuurreservaat, bosgebied en parkgebied.
 
Voorwaarden
 • De landschapselementen moeten van effectieve landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke en/of cultuurhistorische betekenis zijn. Randbeplantingen en onderdelen, van siertuinen en aanplantingen gelegen binnen een straal van 30 meter rond een woning komen niet in aanmerking voor betoelaging.
 • Beplantingen of heraanplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een kapvergunning komen niet in aanmerking voor een toelage voor aanplant. Groenschermen die worden opgelegd in het kader van een bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking noch voor onderhoud, noch voor aanplant.
 • Het onderhoud van knotbomen, houtkanten en hakhout dient te gebeuren in de periode dat de betrokken planten geen sapstroom vertonen (vanaf 20 november tot 10 maart, behalve bij temperaturen < -3°C).

Hagen, heggen, houtkanten en houtwallen

voorwaarden (her)aanleg:

 • minimale lengte: 30 meter in totaal
 • plantafstand haag: 0,2 tot 0,5 m
 • plantafstand heg, houtkant, houtwal: 1 m
 • plantgoed: minimumformaat: 60 – 80 cm

subsdie (her)aanleg € 0,50 / plant

voorwaarden onderhoud

 • hagen: premie kan om de 2 jaar worden aangevraagd
 • heggen: premie kan om de 5 jaar worden aangevraagd
 • houtkanten en houtwallen: onderhoud bestaat uit het periodiek kappen van de houtige gewassen tot aan de grond; premie kan om de 5 jaar worden aangevraagd

subsidie onderhoud

 • hagen: € 0,50 /m
 • heggen, houtkanten en houtwallen: € 1,50 /m

Bomenrijen en hoogstammige fruitbomen

voorwaarden (her)aanleg beworteld plantgoed

 • minimaal 10 bomen
 • plantafstand: 7 – 10 m
 • stamomtrek: 8 – 10 cm op 1 m hoogte
 • te planten boom + paal + binddraad

subsidie (her)aanleg € 7,50 /boom

Knotbomen

voorwaarden (her)aanleg niet-beworteld plantgoed

 • minimum 5 - plantafstand: 5 – 7 m
 • stamomtrek: min. 25 cm op 1 m hoogte

subsidie (her)aanleg € 2,50 /poot

voorwaarden onderhoud

 • eerste knotbeurt ten vroegste 5 jaar na aanplant
 • aanvraag moet betrekking hebben op min. 5 bomen
 • de subsidie voor beheer kan om de 5 jaar gebeuren
 • de boom moet volledig geknot worden

subsidie onderhoud € 10 /boom (jonge knotbomen: € 2,5 /boom – omtrek < 40 cm)

Natuurtechnische graafwerken

voorwaarden (her)aanleg

 • minimumoppervlakte ter hoogte van het maaiveld van 30 m² en maximum 150 m²
 • Minimum de helft van de omtrek van de poel moet voor het vee onbereikbaar gemaakt worden door middel van raster (prikkeldraad).
 • Rond de poel mogen er in een straal van twee meter geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, noch gemest of bewerkt worden.
 • De oevers moeten glooiend aangelegd worden, met een verhouding van 8/4.
 • Poel moet ingericht worden als amfibieënpoel, of specifiek in graasweiden als veedrinkpoel. Uitzonderlijk ook heraanleg van sterk verlande of gedeeltelijk gedempte poel.
 • Geen aanplantingen aan de zuidkant van de poel.
 • Poel moet minimum 0,5 meter water houden in de zomer.
 • Geen onttrekking van water, behalve voor drinken vee op de aangrenzende weilanden.
 • Het uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijk welke vissoort is verboden.
 • Geen enkele afvalsoort mag in de poel achtergelaten worden.

Subsidie (her)aanleg: € 5 per m²

Voorwaarden onderhoud:

 • Het spoelen van tanks waarin zich meststoffen of pesticiden bevinden, is verboden.
 • Onderhoud van de poelen uitvoeren in september-oktober.
 • Onderhoud bestaat uit maaien of rijten van de vegetatie, verwijderen van bladeren en takken en regelmatige slibruiming zodanig dat de poel waterhoudt.
 • De subsidie voor onderhoud kan ten vroegste 5 jaar na de aanleg aangevraagd worden.

Subsidie onderhoud slibruiming: € 1 /m²

In principe kan eenzelfde aanvrager in één jaar max. € 250 subsidies voor aanplant en € 250 subsidies voor onderhoud ontvangen. Voor dossiers of initiatieven die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de landschapsbescherming, alsook in de GNOP-aandachtsgebieden, kan het College beslissen om dit plafond op te heffen.

De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten van de onderhoudswerken waarvoor de aanvraag werd ingediend. Bij gecombineerde aanleg kunnen de verschillende bedragen per onderdeel opgeteld worden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio De Pinte:
De Pinte premie premies