Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Dessel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Dessel

Hannekestraat 1
2480 Dessel
tel014/38 99 20

Premie voor een groendak

Voorwaarden

  • Onderhavig reglement is van toepassing op het aanleggen van een groendak op een gebouw op het grondgebied van de gemeente Dessel voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.
  • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
  • Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig is. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.
  • Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
  • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
  • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.
  • De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te houden.

Bedrag van de premie

Er wordt een subsidie verleend van 31 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt, tot een maximum totaal bedrag van 1.000 euro. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW) van het groendak lager zijn dan 31 euro/m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. De toekenning van de subsidies gebeurt binnen de in het gemeentelijke budget voorziene kredieten. In deze zin kan het gesubsidieerd bedrag beperkt worden. Het budget wordt verdeeld op het einde van het dienstjaar.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Dessel:
Dessel
Dessel
Dessel
Dessel
Dessel
Dessel premie premies