Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Diest: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Diest

Grote Markt 1
3290 Diest
tel013/31 21 21

Premie voor een groendak

Voorwaarden

 • Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
 • De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Diest, Grote Markt 1 te 3290 Diest. Voor het 2 aanvragen van de subsidie moet gebruik gemaakt worden van het subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de stad Diest ter beschikking wordt gesteld.
 • Op dit formulier moeten duidelijk de volgende elementen worden vermeld:
  • naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager;
  • adres van de woning waar het extensief groendak wordt geplaatst;
  • het aantal m² extensief groendak en een aanduiding op plan van de plaats op het dak;
  • een gedetailleerde beschrijving van de concrete zaken waarvoor men een premie vraagt, waaronder een beschrijving van de verschillende elementen die tot de installatie of voorziening behoren en een schets van de installatie of voorziening;
  • een verklaring op eer dat de aanvraag correct is ingevuld;
  • een toelating tot controle van de aanleg van het groendak en van de goede staat van het dak gedurende de periode zoals vooraf bepaald.
 • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
 • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
 • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
 • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.
 • De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

Bedrag van de premie

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van maximum 31 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW) van het groendak lager zijn dan 31 euro/m2, wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. De subsidie kan maximaal 400 euro van de gedane investering per adres bedragen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Diest:
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest premie premies