Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Duffel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Duffel

Gemeentestraat 21
2570 Duffel
tel015/31 12 02

Premie voor een groendak

Binnen de perken van de jaarlijkse op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten kan het gemeentebestuur een premie verlenen voor de installatie van een groendak. Indien het aantal aanvragen het in het budget voorziene bedrag overstijgt, zal de toekenning van de premie verlopen in functie van de indiendatum. Zowel intensieve als extensieve groendaken komen in aanmerking voor de premie.

Voorwaarden

 • Het reglement is van toepassing op het aanleggen van een groendak op gebouwen op het grondgebied van de gemeente Duffel voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen, inclusief verkavelingsvoorwaarden.
 • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
 • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
 • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
 • De plaatsing van het groendak gebeurt conform de codes van goede praktijk waarbij mislukte aanplantingen hernomen moeten worden.
 • Het groendak dient in overeenstemming te zijn met bestaande wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken.
 • De beoordeling of de dragende constructie voldoende draagkracht bezit om het groendak te dragen, dient te gebeuren door een bouwkundig gekwalificeerd persoon (architect, ingenieur,...).
 • Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de uitgevoerde werken en schade of ongevallen die hieruit mogelijk voortvloeien.
 • Het groendak wordt minimaal 10 jaar behouden en onderhouden als een goede huisvader.
 • Het gemeentebestuur beslist omtrent de toekenning van de premie. Aan de toekenning kunnen nadere condities worden verbonden. De toekenning van de premie kan geweigerd worden wanneer het plaatsen van het groendak ongewenst geacht wordt.
 • De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 6 m².
 • Het desbetreffende dak kan slechts eenmaal betoelaagd worden.
 • Terrassen komen niet in aanmerking voor de premie.

Bedrag van de premie

Het premiebedrag bedraagt 31 EUR per m² groendak voor zover de kostprijs voor de aanleg van het groendak minimum 31 EUR per m² bedraagt. Indien de aanlegkosten (inclusief BTW) van het groendak lager zijn dan 31 EUR per m², wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. Het bedrag van de premie per aanvrager en per woning bedraagt maximum € 250.

De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en gebeurt op formulieren ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur en mag gebeuren vóór de plaatsing van de installatie of nadien zijnde ten laatste 2 maanden na aanleg van de installatie (datum aan te tonen op basis van de belangrijkste kostenfactuur van de installateur of van de materiaalaankoop). De premie kan enkel aangevraagd worden door particulieren.

Het aanvraagdossier bevat :

 • het volledig ingevuld aanvraagformulier ondertekend door aanvrager en eigenaar ;
 • beschrijving van het type groendak (technische documentatie, detailplan, foto's,...).
De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. Na administratieve goedkeuring ontvangt de aanvrager een controleformulier. Er worden enkel premies toegekend voor private woongelegenheden.

 

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Duffel:
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel premie premies