Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Duffel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Duffel

Gemeentestraat 21
2570 Duffel
tel015/31 12 02

Premie voor een hemelwaterput

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen voor een bestaande woning of bij verbouwing van een bestaande woning, een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie.

Binnen de perken van de jaarlijkse op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien de aanleg niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater van 05-07-2013. De hemelwaterput dient eveneens te voldoen aan de technische voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en anderen.

Voorwaarden

  • De hemelwaterinstallatie is gelegen op het grondgebied van de gemeente Duffel.
  • Er worden enkel premies toegekend voor private woongelegenheden.
  • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 5.000 l. Indien de oppervlakte van een eengezinswoning kleiner is dan 40 m² of wanneer het perceel kleiner is dan 250 m², is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw van de woning niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke subsidie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden.
  • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
  • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
  • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
  • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
  • De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.
  • Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.
  • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening waarvoor een toelage wordt uitgekeerd, wordt minstens gedurende 10 jaar in gebruik gehouden.

Bedrag van de premie

De subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bedraagt 250 EUR. 

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Duffel:
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel premie premies