Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Duffel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Duffel

Gemeentestraat 21
2570 Duffel
tel015/31 12 02

Premie voor een zonneboiler

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten kan het gemeentebestuur een premie verlenen voor het plaatsen van een zonneboiler voor het gebruik van zonne-energie die bestemd is voor de productie van warm water in woningen. De volgende installaties komen in aanmerking voor het bekomen van een premie: zonneboilers en andere gelijkwaardige installaties die de natuurlijke zonne-energie gebruiken om warm water te produceren en die geplaatst worden in regelmatig vergunde woningen. Deze woningen dienen volledig op het grondgebied van de gemeente Duffel gelegen te zijn.

Voorwaarden

  • De premie wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het (laten) plaatsen van de installatie waarvoor de aanvraag wordt ingediend. De premie kan aangevraagd worden door:
    • de eigenaar van het gebouw;
    • de gebruiker of huurder van het gebouw mits een geschreven toelating van de eigenaar.
  • Het (laten) plaatsen van de installatie dient in overeenstemming te zijn en uitgevoerd te worden volgens de bestaande wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken.
  • De installatie moet minstens 10 jaar in gebruik blijven en mag tijdens deze periode niet verkocht of verwijderd worden, zoniet zal de premie geheel of gedeeltelijk en met verwijlintresten teruggevorderd worden. Deze verplichting geldt enkel voor de eigenaars van gebouwen. De aanvrager verbindt er zich toe om de installatie goed te onderhouden en om deze steeds in optimale staat van werking te houden.
  • De aanvraag voor het bekomen van een premie wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en kan vóór de aanleg van de installatie gebeuren ofwel nadien zijnde binnen de 2 maanden na de aanleg van de installatie (datum aan te tonen op basis van de belangrijkste kostenfactuur van de installateur of van de materiaalaankoop).
  • De premie kan enkel aangevraagd worden door particulieren.

Bedrag van de premie
Het bedrag van de premie per aanvrager en per woning bedraagt 15 % van de totale kostprijs van de installatie (inclusief BTW) met een maximum van 250 EUR per installatie. De premie kan slechts eenmaal per gebouw aangevraagd worden. De premie kan gecumuleerd worden met eventueel andere premies op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen premies 90 % van de totale kostprijs niet overschrijdt. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke premie in verhouding verminderd worden.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Duffel:
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel
Duffel premie premies