Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Edegem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Edegem

Kontichstraat 19
2650 Edegem
tel03/289 26 50

Subsidie voor een groendak

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van 31 EUR per vierkante meter extensief groendak dat aangelegd wordt. Indien het aantal aanvragen of het gevraagde bedrag het in de begroting beschikbare bedrag overstijgt, zal de toekenning van de premie verlopen in de functie van de datum, waarop de aanvraag voor het bekomen van een subsidie ingediend wordt.

Voorwaarden

 • Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
 • De minimale oppervlakte van het aan te leggen groendak bedraagt tenminste 10 m².
 • De premieaanvraag kan worden ingediend door:
  • de natuurlijke persoon die eigenaar of mede- eigenaar is;
  • het geheel van gewone mede- eigenaars zoals bepaald in artikel 577-2 van het burgerlijk wetboek;
  • een vereniging van mede-eigenaars, zoals bepaald in artikel 577-5 van het burgerlijk wetboek.
 • Indien het woongebouw meerdere woningen omvat met verschillende eigenaars, kan de aanvraag ingediend worden door één eigenaar, maar dienen de overige eigenaars zich schriftelijk akkoord te verklaren.
 • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
 • De opbouw en de plaatsing van het groendak gebeurt conform de “codes van de goede praktijk”. Mislukte aanplantingen of werken moeten hersteld worden. Gebeurt dit niet dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.
 • Het groendak dient in overeenstemming te zijn met bestaande wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
 • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
 • De beoordeling of de dragende constructie voldoende draagkracht bezit om het groendak te dragen, dient te gebeuren door een bouwkundig gekwalificeerde persoon (architect, ingenieur,…).
 • Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor de uitgevoerde werken en schade of ongevallen die hieruit mogelijk voortvloeien.
 • De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor BTW-plichtigen).

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Edegem:
Edegem
Edegem
Edegem
Edegem
Edegem
Edegem premie premies