Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eeklo: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Eeklo

Industrielaan 2
9900 Eeklo
tel09/218.28.20

Premie voor dak- en/of muurisolatie en een winddicht onderdak

Voorwaarden

 • Voor deze subsidies komen werken in aanmerking die nog uitgevoerd moeten worden of die uitgevoerd zijn na 1 januari 2014 en dit tot 31/12/2014. Als criterium hiervoor geldt de factuurdatum, hetzij van de aankoop van het materiaal, hetzij van een geregistreerd aannemer die de isolatie en/of het onderdak heeft geplaatst.
 • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
 • Voor subsidiëring komen enkel particulieren of lokale verenigingen in aanmerking. Onder particulieren wordt begrepen natuurlijke personen en zij die een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid hebben. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord. Onder lokale vereniging verstaat men een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk, die haar werking hoofdzakelijk ontwikkelt binnen een gemeente in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel hoofdstad en die door het gemeentebestuur, door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel of door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd of erkend als jeugdvereniging, sportclub of culturele vereniging.

Voorwaarden isolatie

 • De geldende subsidie is slechts éénmaal geldig per adres.
 • De dakisolatie haalt een R-waarde van 4,0 m²K/W. (concreet minimaal 16 cm isolatie met een materiaal waarvan de lambda waarde gelijk is aan 0,04 W/mK.)
 • De muurisolatie haalt een R-waarde van 2,0 m2K/W.
 • De spouwmuurisolatie voldoet aan volgende voorwaarden:
  • De spouw heeft een minimale breedte van 50 millimeter
  • De volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal
  • Enkel na-isolatie van bestaande spouwmuren komt in aanmerking
  • De lambdawaarde van het gebruikte materiaal mag hoogstens 0,065 W/mK bedragen
 • De plaatsing gebeurt conform de geldende wetten, reglementeringen, verordeningen en code van goed vakmanschap. Alle dakisolatie dient aan de warme zijde luchtdicht te worden afgewerkt door middel van een dampscherm of luchtscherm en/of door middel van tape. De koude zijde dient winddicht te zijn door aanwezigheid van een onderdak (nieuw of reeds aanwezig). Indien men na-isoleert en de bestaande isolatie opnieuw wil gebruiken, dan is het belangrijk dat geen dampscherm aanwezig is tussen beide isolatielagen.
 • Thermisch isolerende folies komen niet in aanmerking voor deze premie
 • De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.

Voorwaarden winddicht onderdak

 • De geldende subsidie is slechts éénmaal geldig per adres.
 • Deze premie geldt enkel voor hellende daken.
 • Deze premie geldt enkel voor het plaatsen van een winddicht onderdak. Dit wil zeggen dat de onderdakplaten in elkaar moeten passen door middel van een vierzijdig (rondom) tand- en groefsysteem. Deze isolerende platen moeten dampdoorlatend en waterwerend zijn (via bitumen of natuurlatex). Ze moeten gemaakt zijn op basis van houtvezels.
 • Het winddicht maken van een bestaand, niet-winddicht onderdak (met tape, andere hulpmiddelen,...) komt niet in aanmerking voor subsidies.
 • De subsidie voor een winddicht onderdak wordt enkel voorzien in combinatie met het plaatsen van isolatie bij een hellend dak.

Bedrag van de premie

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt voor de installatie van thermische isolatie, betreffend het aanbrengen van dak- en/of muurisolatie een éénmalige subsidie per adres toegekend:

 • 2€/m² (met een maximum van 100€) indien de isolatie zelf wordt aangebracht
 • 4€/m² (met een maximum van 100€) indien een erkende installateur de plaatsing uitvoert
 • Bijkomende premie van 4€/m² indien men een winddicht onderdak plaatst met een maximum van 100€

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Eeklo:
Eeklo
Eeklo
Eeklo premie premies