Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eeklo: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Eeklo

Industrielaan 2
9900 Eeklo
tel09/218.28.20

Premie voor hoogrendementsglas

Voorwaarden

  • De geldende subsidie is slechts éénmaal geldig per adres.
  • Voor subsidiëring komen enkel particulieren en lokale verenigingen in aanmerking. Onder particulieren wordt begrepen natuurlijke personen en zij die een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid hebben. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord. Onder lokale vereniging verstaat men een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk, die haar werking hoofdzakelijk ontwikkelt binnen een gemeente in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel hoofdstad en die door het gemeentebestuur, door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel of door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd of erkend als jeugdvereniging, sportclub of culturele vereniging.
  • De hoogrendementsbeglazing heeft een maximale U-waarde van 1,1 W/(m2.K).
  • De plaatsing gebeurt conform de geldende wetten, reglementeringen, verordeningen en code van goed vakmanschap.
  • De aanvrager geeft de toelating aan een door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde ambtenaar om de toekenning van dit reglement ter plaatse te komen controleren. Indien blijkt dat niet aan alle voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, zal er geen subsidie worden uitbetaald. Het is de aanvrager op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.
  • De toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiepremies.

Bedrag van de premie

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt voor de installatie van hoogrendementsbeglazing, een éénmalige subsidie per adres toegekend :

  • 10€/m² met een max. van 80 € voor het vervangen van enkele beglazing
  • 5€/m² met een max. van 80 € voor het vervangen van dubbele beglazing

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Eeklo:
Eeklo
Eeklo
Eeklo premie premies