Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eeklo: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Eeklo

Industrielaan 2
9900 Eeklo
tel09/218.28.20

Subsidie voor een groendak

Voorwaarden

  • Er kan slechts één subsidie toegekend worden voor groendaken per adres.
  • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
  • Voor subsidiëring komen enkel particulieren in aanmerking. Onder particulieren wordt begrepen natuurlijke personen en zij die een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid hebben. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • De aanvrager geeft de toelating aan een door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde ambtenaar om de toekenning van dit reglement ter plaatse te komen controleren Indien blijkt dat niet aan alle voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, dan zal de premie niet uitgekeerd worden en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan op dat moment aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de subsidie te bekomen.
  • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.
  • De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

Bedrag van de premie

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van 40 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt, voor zover de kostprijs per m² voor de aanleg van het groendak minimum 40 euro per vierkante meter bedraagt. De subsidie is gelijk aan de werkelijke kostprijs indien deze lager uitvalt dan 40 euro per vierkant meter. De toegekende subsidie bedraagt maximaal 1100 euro.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Eeklo:
Eeklo
Eeklo
Eeklo premie premies