Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Eeklo: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Eeklo

Industrielaan 2
9900 Eeklo
tel09/218.28.20

Subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Voorwaarden

 • De hemelwaterinstallatie en de infiltratievoorziening dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in 'Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen', meer bepaald de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
 • De premie wordt aan de eigenaar van een woning of huurder - mits toestemming van de eigenaar- van de woning gelegen op het grondgebied Eeklo slechts éénmalig toegekend.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering voor afvalwater.
 • Indien een infiltratievoorziening met een hemelwaterput wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het bufferingsvolume worden voorzien. De minimum aangesloten dakoppervlakte is 80 m².
 • Voor subsidiëring komen enkel particulieren in aanmerking. Onder particulieren wordt begrepen natuurlijke personen en zij die een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid hebben. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
 • De aanvrager geeft de toelating aan een door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde ambtenaar om de toekenning van dit reglement ter plaatse te komen controleren. Indien blijkt dat niet aan alle voorwaarden van dit reglement wordt voldaan, zal er geen subsidie worden uitbetaald. Het is de aanvrager op alle momenten toegestaan om de nodige aanpassingen uit te voeren om alsnog voor de subsidie in aanmerking te komen.
 • De subsidies voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie en infiltratievoorziening zijn cumuleerbaar.

Bedrag van de premie

 • Voor een hemelwaterinstallatie: 500€.
 • Vooor infiltratievoorzieningen: 500€.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Eeklo:
Eeklo
Eeklo
Eeklo premie premies