Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Evergem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Evergem

Fortune De Kokerlaan 11
9940 Evergem
tel09/216 05 00

Premie voor het aanplanten en/of onderhouden van kleine landschapselementen

De gemeente Evergem beslist om binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten een toelage uit te keren voor de aanleg en het onderhoud van punt- en lijnvormige elementen, om het landschappelijk karakter van de gemeente te verstevigen.
 
Voorwaarden
 • Het object waarvoor de toelage wordt aangevraagd moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Evergem. 
 • De aanplanting mag enkel gebeuren met planten voorkomend op de lijst van streekeigen struik- en boomsoorten. 
 • De aanleg moet uitgevoerd worden conform alle bestaande wetten en gebruiken betreffende dergelijke aanplantingen.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de aanplanting aan volgende voorwaarden voldoen:
  • hagen, taluds, graften, haagkanten, houtkanten en houtwallen dienen een minimum lengte van 25 m te hebben.
  • bomenrijen moeten een minimum lengte van 50 m hebben en de bomen moeten voorzien zijn van een steunpaal en boomband.
  • Hoeveelheden, plantafstanden en plantmaten:
   • hagen enkel bestaande uit meidoorn en/of sleedoorn : 4 stuks/m, bosplantsoen 40-60cm hoog
   • hagen of haagkanten bestaande uit andere soorten of een mengeling van soorten : 3 stuks/m, bosplantsoen 40-60cm hoog
   • taluds, graften, houtkanten : 3 stuks/m, bosplantsoen 40-60cm hoog
   • houtwallen met min. 2 rijen met tussenafstand 1,5m : per rij 2stuks/m, bosplantsoen 40-60cm      hoog
   • bomenrij : minimum 5 bomen; plantafstand : 8-12 m, minimumomtrek 8-10cm
   • hoogstamboomgaarden : minimum 10 bomen; plantafstand : 8-12 m, minimumomtrek 8-10cm 
 • De gesubsidieerde objecten dienen minimaal 10 jaar integraal intact te blijven. Het is de aanvrager niet toegestaan handelingen te verrichten of door derden te laten verrichten, die kunnen leiden tot een aantasting van het karakter en de structuur van de landschappelijk waardevolle elementen. 
 • Voor de aanleg en heruitdiepen van een veedrinkpoel is een stedenbouwkundige vergunning nodig, aan te vragen bij het College van Burgemeester en Schepenen.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet een veedrinkpoel minimum 20 m² groot zijn. De diepte varieert van 1 tot 1,5 m. Alleszins zal een diepte nagestreefd worden die moet toelaten dat de poel zo lang mogelijk water bevat (liefst het jaar rond). Er dient een open, onbeschaduwde ruimte naar het zuiden te zijn. De oevers waarop de middagzon schijnt dienen zacht glooiend te worden gemaakt. De aanleg gebeurt bij voorkeur in augustus/september/oktober, de maanden met de laagste grondwaterstand. De uitgegraven grond mag in geen geval gedeponeerd worden op een plaats met een belangrijke botanische waarde, noch gebruikt worden voor de demping van een andere poel of een sloot. 

Subsidiebedrag

Aanplant
 • Voor de aanleg van (met inbegrip van de steunpaal en boomband):
  • hagen, taluds, graften, houtkanten en houtwallen (bosplantsoen van min. 40-60 cm hoog) :
     0,5 €/plant
  • hoogstammige bomenrij (minimumomtrek 8-10 cm) : 10 €/stuk
  • hoogstammige fruitbomen (minimumomtrek 8-10 cm) : 10€/stuk
  • onbewortelde poten (min. omtrek van 25 cm ter hoogte van het maaiveld) : 1,25 €/stuk
 • Voor gecombineerde aanplant van een haag met een bomenrij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen.
 • Voor de aanleg van een veedrinkpoel : 5 €/m³
Het subsidiebedrag voor de aanplant van hagen, taluds, graften, houtkanten en houtwallen (bosplantsoen minimum 40-60 cm hoog) en het subsidiebedrag voor de aanplant van onbewortelde poten (minimum omtrek van 25 cm ter hoogte van het maaiveld) in de ecologisch waardevolle gebieden die opgenomen zijn in het goedgekeurd gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) wordt verhoogd respectievelijk tot 2 € per plant en tot 12 € per stuk.


Onderhoud
 • Voor een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimaal 50 meter: 0,5 € per lopende meter; de toelage is hoogstens om de twee jaar toekenbaar.
 • De perevuurgevoelige soorten (meidoornhagen) moeten jaarlijks gesnoeid worden. De toelage wordt eveneens om de twee jaar gegeven.
 • Voor een onderhoudssnoei van een houtkant met een lengte van minimum 50 m : 1,25 € per lopende meter. De subsidie wordt verdubbeld voor een houtkant van minimum 4 bomen- of struikenrij; de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar.
 • Voor het knotten van een knotbomenrij: 1 €/jaar/boom jonger dan 10 jaar en 2,5 €/jaar/boom ouder dan 10 jaar. Bij een eerste aanvraag wordt standaard 5 jaar gerekend.  Enkel knotrijpe bomen komen in aanmerking, waarvan de vorige onderhoudsbeurt minimum 5 jaar en maximum 7 jaar geleden is.
 • Voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrinkpoel, teneinde het jaar rond water te bevatten : 5 €/m³

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Evergem:
Evergem
Evergem
Evergem
Evergem
Evergem premie premies