Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Gavere: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Gavere

Markt 1
9890 Gavere
tel09/384 53 11

Premie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen voor een bestaand gebouw of bij verbouwing van een bestaand gebouw, een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien gebouwd na 31 december 2008.

Binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening indien aangelegd na 31 december 2008 en als de infiltratievoorziening niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2004) (bouwvergunning is verkregen voor 1 februari 2005).

Voorwaarden

Hemelwaterinstallaties
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3000 l. Indien de horizontale dakoppervlakte kleiner is dan 50 m≤, is de installatie van een hemelwaterput niet verplicht, maar wordt wel een gemeentelijke premie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC of wasmachine. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreŽerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening op eigen terrein.
 • De overloop kan ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een waterloop, gracht of een ander oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.
Infiltratievoorzieningen
Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen:
 • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
 • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m≤ aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
 • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m≤ per begonnen 100 m≤ aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
 • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m≤ dakoppervlak of verharding aangesloten.
 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2008 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
 • Een afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.

Subsidiebedrag
Deze subsidie bedraagt maximaal 250 EUR
 • 20% van maximaal bedrag = 50 EUR voor een hemelwaterput met aansluiting van minstens 1 WC of wasmachine
 • 50% van maximaal bedrag = 125 EUR voor een hemelwaterput met aansluiting van minstens 1 WC en de wasmachine
 • 100% van maximaal bedrag = 250 EUR voor een hemelwaterput met aansluiting van minstens 1 WC en de wasmachine en 1 of meerdere bijkomende aftappunten
Aanvragen tot afwijking van de aard van de bovenvermelde aftappunten (WC & wasmachine) worden beslist door het College van Burgemeester en Schepenen, na adviesvraag aan de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur.

De subsidie voor de aanleg van een infiltratievoorziening bedraagt 1,35 EUR per m≤ aangesloten verharde oppervlakte.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Gavere:
Gavere
Gavere
Gavere
Gavere
Gavere
Gavere premie premies