Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Grimbergen: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Grimbergen

Prinsenstraat 3
1850 Grimbergen
tel02/260 12 11

Subsidie voor de aanplanting en/of het onderhoud van kleine landschapselementen

Het gemeentebestuur van Grimbergen keert een toelage uit voor het aanplanten van lijnvormige groenelementen en hoogstammige fruitbomen, alsook voor het onderhoud van knotbomen en hagen teneinde het landschappelijk karakter van de gemeente te verstevigen.
 
Het aanplanten van lijnvormige groenelementen

Voorwaarden
 • Het af te bakenen perceel moet gelegen zijn in Grimbergen.
 • Enkel die aanplantingen komen in aanmerking voor toelage welke geplant zijn langsheen die delen van de perceelsgrenzen die
  • rechtstreeks grenzen aan het landelijk gebied zoals afgebakend op het gewestplan : agrarisch-, bos-, groen-, natuur-, reservaat- en parkgebieden of
  • grenzen aan een gebied met agrarisch bodemgebruik
 • De aanplantingen dienen uitgevoerd te worden als lijnvormig element en dienen geplaatst te worden over een lengte van minstens 25 m op 1 rij voor hagen, haagkanten en houtkanten en met een minimum van 10 exemplaren voor bomenrijen. Dubbele of driedubbele rijen worden als 1 lijn beschouwd.
 • Het plantsoen voor bosgoed, haagplanten en heesters moet een minimale hoogte hebben van 60-80 cm. De haag waarvoor betoelaging is bekomen moet een hoogte van minstens 120 cm bereiken en behouden. Hoogstammige bomen moeten een minimale stamomtrek hebben van 6 - 8 cm.
 • De aanplantingen moeten bestaan uit planten, al dan niet gemengd, voorkomend op de soortenlijst.
 • De aanvrager voegt bij zijn aanvraagformulier een kadastraal plan waarop de voor subsidiëring in aanmerking komende aanplantingen aangeduid worden.
 • De aanplantingen mogen niet volgen op een kapping.

Subsidiebedrag
De toelage bedraagt :
 • voor bosplantsoen, haagplanten en heesters 1,90 EUR/m
 • voor hoogstammige bomen 5,00 EUR/stuk
De aanmoedigingspremie is per perceel beperkt tot 124,00 EUR per kalenderjaar. Deze beperking geldt eveneens voor aanplantingen die in onderling akkoord tussen de eigenaars aangeplant zullen worden op de scheidingslijn tussen 2 erven. De premie zal in dit geval gelijk verdeeld worden over beide aanpalenden.

De toelage zal evenwel slechts betrekking hebben op aanplantingen die geplant worden langsheen die delen van de perceelsgrenzen welke rechtstreeks grenzen aan hetzij agrarisch-, bos-, groen, natuur-, reservaat- of parkgebied, hetzij aan een gebied met een agrarisch bodemgebruik.


Het onderhoud van knotbomen

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een toelage dient aan volgende 4 voorwaarden cumulatief voldaan te worden :
 • de bomen staan op een perceel dat gelegen is in Grimbergen, én
 • de gezondheidstoestand van de bomen is goed, én
 • de stamomtrek op 1 m moet minstens 70 cm zijn.
 • Het knotten dient te gebeuren op een deskundige wijze zodat de natuurlijke groei van de boom op geen enkele wijze wordt geremd. Het knotten dient te geschieden op basis van een bolvormige vertakking. De snijvlakken moeten glad en schuin zijn om rotting van de knot tegen te gaan.
 • Het knotten moet gebeuren tussen eind november en begin maart. Er mag niet geknot worden wanneer de temperatuur lager is dan - 3 °C.
 • Er zijn minstens 5 jaar verstreken tussen een vorige aanvraag en de huidige aanvraag

Subsidiebedrag
De toelage bedraagt per knotboom 12,00 EUR met dien verstande dat de premie begrensd is op 5 bomen per perceel per kalenderjaar. Deze beperking geldt eveneens voor het onderhoud aan knotbomen die zich situeren op de scheidingslijn tussen 2 erven. De toelage zal in dit geval gelijk verdeeld worden over beide aanpalenden.


Het aanplanten van hoogstammige fruitbomen

Voorwaarden
 • In dit reglement wordt verstaan onder hoogstammige fruitboom : een fruitboom met een minimale stamhoogte van 2 m.
 • Het te beplanten perceel moet in Grimbergen gelegen zijn;
 • De aanvraag moet het aanplanten van minstens 5 hoogstammige fruitbomen op éénzelfde perceel betreffen, met een plantafstand van minstens 10 x 10 m;
 • Het plantsoen moet een minimale stamomtrek hebben van 6-8 cm.

Subsidiebedrag
De toelage bedraagt 6,00 EUR per boom. De toelage is evenwel begrensd op 10 bomen per perceel per kalenderjaar. Deze beperking geldt eveneens voor aanplantingen die in onderling akkoord tussen de eigenaars aangeplant zullen worden op de scheidingslijn tussen 2 erven. De premie zal in dit geval gelijk verdeeld worden over beide aanpalenden.


Het onderhoud van hagen

Voorwaarden
 • Het perceel moet gelegen zijn in Grimbergen.
 • Enkel die aanplantingen komen in aanmerking voor toelage welke geplant zijn langsheen die delen van de perceelsgrenzen die rechtstreeks grenzen aan het landelijk gebied zoals afgebakend op het gewestplan : agrarisch-, bos-, groen-, natuur-, reservaat- en parkgebieden, hetzij aan een gebied met agrarisch bodemgebruik.
 • De haag bestaat uitsluitend, al dan niet gemengd, uit inheemse plantensoorten, voorkomend op de soortenlijst.
 • Er is minstens 2 jaar verstreken tussen een vorige aanvraag en de huidige aanvraag.
 • De aanvrager voegt bij zijn aanvraagformulier een kadastraal plan waarop de voor subsidiëring in aanmerking komende aanplantingen aangeduid worden.
 • De aanvrager verbindt er zich toe om de haag minstens 2 maal jaarlijks, en dit tussen de maanden oktober en maart te snoeien, te scheren of te knippen. Openingen in de haag dienen opgevuld te worden met soorten opgenomen in de soortenlijst.

Subsidiebedrag
De toelage bedraagt 0,62 EUR/m. De toelage wordt per perceel per kalenderjaar beperkt op 62 EUR. Deze beperking geldt eveneens voor onderhoud aan hagen die zich situeren op de scheidingslijn tussen 2 erven. De toelage zal in dit geval gelijk verdeeld worden over beide aanpalenden. De toelage zal evenwel slechts betrekking hebben op aanplantingen die geplant worden langsheen die delen van de perceelsgrenzen welke rechtstreeks grenzen aan hetzij agrarisch-, bos-, groen, natuur-, reservaat- of parkgebied, hetzij aan een gebied met een agrarisch bodemgebruik.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Grimbergen:
Grimbergen
Grimbergen
Grimbergen
Grimbergen
Grimbergen
Grimbergen premie premies