Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Haacht: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Haacht

Wespelaarsesteenweg 85
3150 Haacht
tel016/26 94 56

Subsidie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Voorwaarden

 • De inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten horizontale dakoppervlakte. De minimale putinhoud bedraagt 50 l/m², afgerond naar het hogere duizendtal, met een minimum van 3.000 liter. Indien de horizontale dakoppervlakte niet groter is dan 75 m², is de installatie van een hemelwaterput bij nieuwbouw of herbouw niet verplicht, maar wordt wel een subsidie toegekend indien voldaan wordt aan de in dit reglement gestelde voorwaarden.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater. Verbindingen, zelfs via mengkranen, gesloten afsluitkranen, keerkleppen of wegneembare aansluitkleppen, zijn verboden.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput opgevangen water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • De hemelwaterinstallatie dient minimaal drie verschillende aftappunten te hebben, waarvan minstens één WC of één wasmachine.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook aangesloten worden op een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer deze afvoermogelijkheden niet aanwezig zijn of aansluiting hierop niet haalbaar is, mag de overloop van de hemelwaterput aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater. Als er geen openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater aanwezig is, mag het hemelwater op de gemengde openbare riolering aangesloten worden. Wel moeten tot aan het lozingspunt op de openbare riolering het hemelwater en afvalwater gescheiden worden.
 • De infiltratievoorziening dient te voldoen aan volgende algemene voorwaarden:
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet. Meer bepaald moet het buffervolume minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grond- en dakoppervlakte bedragen. Wanneer een waterdoorlatende verharding wordt gebruikt of wanneer de infiltratievoorziening wordt gecombineerd met een hemelwaterput (inclusief hergebruik van hemelwater), kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
  • Op de infiltratievoorziening moet minstens 50 m² verharde oppervlakte (grond- en/of dakoppervlakte) aangesloten worden.
 • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2013 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen én met de provinciale stedenbouwkundige verordeningen.
 • De bouw van de hemelwaterinstallatie is niet verplicht volgens de provinciale stedenbouwkundige verordeningen.
 • Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.

Bedrag van de premie

De gemeentelijke subsidie voor een hemelwaterinstallatie bedraagt 250 euro. De gemeentelijke premie voor een infiltratievoorziening bedraagt 250 euro. De subsidie voor een hemelwaterinstallatie en de subsidie voor een infiltratievoorziening kunnen gecumuleerd worden.

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Haacht:
Haacht
Haacht
Haacht
Haacht
Haacht
Haacht premie premies