Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Hamme: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Hamme

Marktplein 1
9220 Hamme
tel052/47 55 11

Subsidie voor een groendak

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van 15 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt. De gesubsidieerde oppervlakte groendak bedraagt maximaal 50 m². Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het groendak aangelegd zijn door of in opdracht van een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De datum van indienen van de betalingsaanvraag geldt als opvolgingsdatum waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.

Voorwaarden

  • Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
  • De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient vóór het uitvoeren van de werken te worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Hamme, Marktplein 1, 9220 Hamme. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik gemaakt worden van het subsidieaanvraagformulier dat daarvoor door de gemeente ter beschikking wordt gesteld.
  • De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien.
  • De subsidie kan alleen toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.  
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, dan zullen de subsidies teruggevorderd worden.De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden. 

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Hamme:
Hamme
Hamme
Hamme premie premies