Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Hamme: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Hamme

Marktplein 1
9220 Hamme
tel052/47 55 11

Subsidie voor kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor het aanleggen, aanplanten en/of onderhouden van kleine landschapselementen op het grondgebied van de gemeente Hamme.

Aanplant of aanleg van houtige landschapselementen
 • voor een haag, heg, houtkant of houtwal: 0,25 euro per plant;
  • het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm
  • plantafstanden zijn : 0,3 m tot 0,5 m in hagen; 1 m in heggen, houtkanten en houtwallen
 • voor een solitaire boom, bomenrij of boomgroep: 7,50 euro per boom
  • aanplant van hoogstammig beworteld plantgoed met een stamomtrek van minimum 8 tot 10 cm
  • aanplant van hoogstamboomgaarden wordt niet betoelaagd vanuit de gemeente. Voor aanplant van hoogstamboomgaarden kan een beroep gedaan worden op de subsidies van de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.
 • voor knotbomen: 2,50 euro per stuk
  • aanplanting van niet bewortelde poten die bij aanplant een stamomtrek hebben van minstens 20 cm ter hoogte van het maaiveld en een hoogte boven het maaiveld van minstens 1,75 m
 • voor bebossing: 15 euro per are
  • de beboste oppervlakte bedraagt maximum 50 are ('vogelbosje'). Voor grotere te bebossen oppervlaktes kan een beroep gedaan worden op de financieel interessantere bebossingssubsidies van het Agentschap voor Natuur en Bos
  • het plantgoed heeft een minimumformaat van 60-80 cm
  • er worden minimum 25 planten per are aangeplant 
Onderhoud van houtige landschapselementen
 • voor een onderhoudssnoei van een haag met een hoogte van minimum 1,25 m: 0,50 euro per lopende meter; de subsidie is om de twee jaar of meer toekenbaar voor een zelfde haag;
 • voor een onderhoudssnoei van een heg, een houtkant of een houtwal met een hoogte van minimum 4 meter: 1,00 euro per lopende meter; de subsidie is om de vijf jaar of meer toekenbaar;
 • voor het knotten van knotbomen met een leeftijd van minimum drie jaar: 6,25 euro per boom
  de subsidie is om de vijf jaar of meer toekenbaar voor een zelfde knotboom;
 • voor een onderhoudskapping in een hakhoutbos met een hoogte van minimum 4 meter: 8 euro per are, de subsidie is om de vijf jaar of meer toekenbaar voor een zelfde hakhoutbos. De oppervlakte van het onderhouden hakhoutbos bedraagt maximum 50 are per jaar per aanvrager. 
Aanleg en heruitdiepen of herstellen van een poel
De vergoeding voor de aanleg van een nieuwe poel en het heruitdiepen of het herstellen van een bestaande poel bedraagt 2,5 euro per vierkante meter. De subsidie is om de 10 jaar of meer toekenbaar. De werken kunnen enkel uitgevoerd worden na advies en onder controle van Regionaal Landschap Schelde-Durme. Voorwaarden voor uitvoering zijn:
 • De oppervlakte van de poel bedraagt na uitvoering van de werken minimum 50 en maximum 250 m².
 • De poel is na uitvoering van de werken voldoende waterhoudend.
 • De poel wordt dermate aangelegd/hersteld dat minimum één oever een geleidelijke overgang vertoont van water naar land.
 • Minstens 2/3de van de poel wordt ontoegankelijk gemaakt voor het vee.
 • Er worden geen waterdieren in of om de poel uitgezet.
 • Er worden geen waterplanten in de poel aangebracht.
 • Te veel beschaduwing met heesters of bomen dient te worden vermeden, in het bijzonder ter hoogte van de licht hellende zijden. Omwille van cultuurhistorische redenen (bvb. vlasrootputten) kan hiervan afgeweken worden.
 • In de poel worden geen instrumenten uitgespoeld die in contact zijn geweest met chemische middelen, biociden en kunstmest.
 • Er wordt geen water aan de poel onttrokken, met uitzondering van drinkwater t.b.v. het in de aangrenzende percelen ingeschaarde vee.
 • Het heruitdiepen/herstellen van een bestaande poel gebeurt in de nazomer.
Onderhoud/herstel van een bestaande sloot of greppel in historisch permanent grasland
De vergoeding voor het onderhoud/herstel van een bestaande sloot of greppel bedraagt 1,25 euro per lopende meter. Slechts 1 zijde kan hiervoor in aanmerking komen. De subsidie is om de 10 jaar of meer toekenbaar. De werken kunnen enkel uitgevoerd worden na advies en onder controle van Regionaal Landschap Schelde-Durme. Voorwaarden voor uitvoering zijn:
 • De sloot of greppel is niet geklasseerd en bevindt zich in historisch permanent grasland.
 • Na de werken bevat de sloot of greppel minstens het volledige winterhalfjaar voldoende zuiver water om een typische water- of moerasflora en waterfauna tot ontwikkeling te laten komen.
 • Er worden geen waterdieren in of langs de sloot/greppel uitgezet.
 • Er worden geen waterplanten in de sloot/greppel aangebracht.
 • In de sloot/greppel worden geen instrumenten uitgespoeld die in contact zijn geweest met chemische middelen, biociden en kunstmest.
 • De werken worden uitgevoerd in de nazomer.
Onderhoud van een trage weg
 • De vergoeding voor het onderhoud van een trage weg bedraagt 0,16 euro per m² per jaar. Deze vergoeding heeft tot doel het beheer en het behoud te verzekeren van de betreffende trage weg.
 • Enkel de trage wegen waarvan de gemeente het wenselijk acht dat het onderhoud opgenomen wordt door aangelanden komen voor deze vergoeding in aanmerking.
 • Het onderhoud van de trage wegen omvat het maaien van de grazige vegetatie van de wegbedding en –bermen (indien aanwezig) en/of het onkruidvrij houden van de verhardingen (indien aanwezig). Dit onderhoud gebeurt dermate dat het vlot verkeer en de doorgang over deze weg ten allen tijde over de volledige wegbreedte mogelijk blijft.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Hamme:
Hamme
Hamme
Hamme
Hamme
Hamme premie premies