Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Hechtel-Eksel: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Hechtel-Eksel

Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel
tel011/73 40 37

Isolatiepremie

De gemeente Hechtel-Eksel verleent binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten een premie voor het aanbrengen van dakisolatie/zoldervloerisolatie, vloerisolatie en/of muurisolatie in bestaande woningen/gebouwen.

Voorwaarden

 • Voor subsidiëring komen particulieren en door de gemeente erkende lokale sport-, cultuur-, jeugd- en natuur en milieuverenigingen in aanmerking.
 • Het gebouw waarvoor de aanvraag wordt ingediend moet op het grondgebied van Hechtel-Eksel liggen.
 • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het onroerend goed waarop de aanvraag van toepassing is, dient de eigenaar het premieaanvraagformulier mee te ondertekenen.
 • De premie kan slechts éénmaal per gebouw toegekend worden.
 • De premieaanvraag gebeurt ten laatste een jaar na factuurdatum.
 • Voor particuliere eigenaars is de premie is enkel geldig bij bestaande woningen. Deze woning moet ouder dan 10 jaar zijn en sindsdien aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.
 • Bij particuliere aanvragers moet het te isoleren gebouw een woonfunctie hebben.
 • Bij particuliere aanvragers dient er reeds een door Infrax goedgekeurde premietoezegging te bestaan, behalve wanneer het om een aanvraag gaat voor het isoleren van de vloer en of kelder en deze werken niet zijn uitgevoerd door een aannemer.
 • Bij een aanvraag voor een premie voor dakisolatie, waarbij de geïsoleerde dakoppervlakte meer dan 40 m² bedraagt, wordt er vanuit gegaan dat de aanvrager ook de Vlaamse dakisolatie zal ontvangen. In dit geval moet er dus ook reeds een door de Vlaamse overheid goedgekeurde premieaanvraag te bestaan. Dit uitbetaalde bedrag zal eveneens in mindering gebracht worden.
 • Bij aanvragen van een door de gemeente erkende lokale vereniging dient het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd een actieve functie te hebben. Hiermee wordt bedoeld: een verblijfsfunctie in het kader van activiteiten van de vereniging. Bergruimtes of opslagruimtes komen niet in aanmerking.
 • Toekenningsvoorwaarden dakisolatie of zoldervloerisolatie
  • Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of RD-waarde van minimum 3 m²K/W te halen. De RD-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De RD-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 3 m²K/W te komen.
  • Riet en thermisch isolerende folies komen niet in aanmerking voor deze premie.
  • Zoldervloerisolatie van een onbewoonde zolder wordt eveneens beschouwd als dakisolatie.
  • Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de premie. Hierbij dient wel duidelijk de lambdawaarde van het isolatiemateriaal aangegeven te worden.
 • Toekenningsvoorwaarden vloerisolatie
  • Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of RD-waarde van minimum 1,2 m²K/W te halen. De RD-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De RD-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,2 m²K/W te komen.
  • Thermische isolerende folies komen niet in aanmerking voor deze premie.
  • Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de premie. Hierbij dient wel duidelijk de lambdawaarde van het isolatiemateriaal aangegeven te worden.
 • Toekenningsvoorwaarden muurisolatie
  • Het isolatiemateriaal dient een warmteweerstand of RD-waarde van minimum 1,3 m²K/W te halen. De RD-waarde wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde (W/mK). De RD-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,3 m²K/W te komen.
  • Thermische isolerende folies komen niet in aanmerking voor deze premie.
  • Binnenisolatie wordt niet toegelaten, enkel het opvullen van de spouw en isolatie aan de buitenkant van de muur worden aanvaard. Bij na-isolatie van de spouw, moet deze volledig opgevuld worden met het isolatiemateriaal.
  • Plaatsing van bio-ecologische isolatiematerialen komt eveneens in aanmerking voor de premie. Hierbij dient wel duidelijk de lambdawaarde van het isolatiemateriaal aangegeven te worden.

Bedrag van de premie
De gemeentelijke premie voor het aanbrengen van dakisolatie/zoldervloerisolatie, vloerisolatie en/of muurisolatie bedraagt 2€/m², indien aan alle voorwaarden voldaan wordt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 'doe-het-zelvers' en plaatsing door een erkende aannemer. De gemeentelijke premie bedraagt maximaal 400 euro.

Het totale premiebedrag dat de aanvrager ontvangt van verschillende instanties (gemeente, Infrax, Vlaamse overheid, ...) kan nooit het factuurbedrag overschrijden. De aanvrager is er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij alle mogelijke premiekanalen benut. De gemeentelijke premie wordt dan ook beperkt tot het verschil tussen het factuurbedrag en de som van de reeds verleende premies door Infrax en de Vlaamse overheid en andere instanties.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Hechtel-Eksel:
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel premie premies