Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Herent: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Herent

Spoorwegstraat 6
3020 Herent
tel016/85 30 20

Premie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Bij bestaande woningen verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening.

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen een premie voor de installatie van een infiltratievoorziening op de overloop van de hemelwaterput.

Voorwaarden

 • Het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3.000 l. De minimale tankinhoud bedraagt 55 l per m² dakoppervlakte, afgerond naar het hoger duizendtal, met een minimum van 3.000 l.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verlicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 WC en een buitenkraan of wasmachine en een buitenkraan. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingnet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met leidingwater bijgevuld te worden door middel van aan bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk
  leidingencircuit voorzien te worden voor het leidingwater en het drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de hemelwaterput mag echter ook afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater. Wanneer er een gescheiden stelstel aanwezig is, mag de overloop van de hemelwaterput eveneens aangesloten worden op het gedeelte
  van de openbare riolering bestemd voor afvoer van hemelwater. Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting geloosd worden op de openbare riolering.
 • Wanneer de aanleg van een hemelwaterinstallatie omwille van duidelijk aantoonbare praktische redenen niet mogelijk is, of zinloos is, dient als alternatief het hemelwater in de bodem geïnfiltreerd te worden.
 • Infiltratievoorzieningen zonder voorafgaande buffering, als alternatief voor het hemelwatergebruik hebben een buffervolume in verhouding tot het afvoerdebiet. Indien een hemelwaterput met een infiltratievoorziening wordt gecombineerd, moet slechts de helft van het buffervolume worden voorzien.
 • Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden.

Bedrag van de premie
Het premiebedrag voor de aanleg van een hemelwaterput bedraagt 0,15 euro/liter inhoud, met een maximum van 90 % van het factuurbedrag voor regenwaterput en pompinstallatie. Het premiebedrag voor een infiltratievoorziening bedraagt 0,15 euro/liter buffervolume met een maximum van 90 % van het factuurbedrag.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Herent:
Herent
Herent
Herent
Herent
Herent
Herent premie premies