Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Herentals: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Herentals

Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
tel014/28 50 50

Premie voor een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen voor bestaande woningen een premie voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie indien de bouw ervan niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening of de stedenbouwkundige vergunning voor de woning.

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten, verleent het college van burgemeester en schepenen voor bestaande woningen een premie voor de installatie van een infiltratievoorziening indien de bouw ervan niet verplicht is volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening of de stedenbouwkundige vergunning van de woning.

Toekenningsvoorwaarden voor premie

 • Enkel installaties en voorzieningen die na 1 januari 2008 gebouwd zijn of na 1 januari 2008 in overeenstemming gebracht met onderstaande voorschriften, komen in aanmerking voor een subsidie.
 • Het volume van de hemelwatertank dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3.000 l. Uitzondering wordt gemaakt voor appartementen met een aangesloten horizontale dakoppervlakte kleiner dan 50 m², hier wordt een minimum volume van 1.000 l toegelaten.
 • Het hergebruik van het in de hemelwaterput gecapteerde water is verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 1 wc of wasmachine en een bijkomend aftappunt. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
 • De volledige dakoppervlakte is aangesloten op de hemelwaterput. Een subsidie bij een onvolledig aangesloten dakoppervlakte is slechts toegestaan mits grondige motivering.
 • Er mag geen directe verbinding gecreëerd worden tussen het drinkwaternet en het leidingennet aangesloten op de hemelwaterput. Hiertoe dient de hemelwaterput met drinkwater bijgevuld te worden door middel van een bijvulsysteem met onderbreking overeenkomstig de code van goede praktijk, ofwel dient een afzonderlijk leidingencircuit voorzien te worden voor hemelwater en drinkwater.
 • De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening. Hiervan kan enkel afgeweken worden in volgende gevallen:
  • Het hemelwater mag vertraagd afgevoerd worden via een afvoerbegrenzer met een maximaal lozingsdebiet van 1.500 liter per uur en per 100 vierkante meter oppervlakte van de verharding, in één van onderstaande gevallen:
   • de aanvrager toont aan dat de doorlaatbaarheidsfactor kf van de bodem op de plaats van de geplande infiltratievoorziening kleiner is dan 1.10-5 meter per seconde
   • de aanvrager toont aan dat infiltratie onmogelijk is wegens voortdurend voorkomen-de hoge waterstanden.
   • Een buffervolume van 400 liter per begonnen 20 vierkante meter oppervlakte van de verharding moet in dit geval worden aangelegd.
  • Het hemelwater moet vertraagd afgevoerd worden via een afvoerbegrenzer met een maximaal lozingsdebiet van 1.500 liter per uur en per 100 vierkante meter oppervlakte van de verharding, indien de geplande infiltratievoorziening in beschermingszone 1 of 2 van een drinkwaterwingebied ligt, zoals afgebakend ter uitvoering van het decreet van 24 januari 1984, houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer en het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones. Een buffervolume van 400 liter per begonnen 20 vierkante meter oppervlakte van de verharding moet in dit geval worden aangelegd.
  • Ingeval de oppervlakte van de verharding groter is dan 1.000 vierkante meter, mag het hemelwater vertraagd afgevoerd worden met een maximaal afvoerdebiet van 1.500 liter per uur en per 100 vierkante meter oppervlakte van de verharding. Een buffervolume van 400 liter per begonnen 20 vierkante meter oppervlakte van de verharding moet worden aangelegd.
  • De vrijstelling van de verplichtingen voor de aanleg van een infiltratievoorziening geldt
   echter niet voor de eerste 1000 vierkante meter van de oppervlakte van de verharding.
  • De aanvrager toont aan dat er onvoldoende plaats is op het perceel om een infiltratievoorziening
   te plaatsen. De overloop van het buffervolume mag enkel in bovenstaande gevallen afgeleid worden naar een openbare infiltratievoorziening voorziening, zijnde
   • een openbare infiltratievoorziening
   • een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
   • een oppervlaktewater
   • een gescheiden rioleringstelsel (gedeelte bedoeld voor hemelwater)
   • een gemengde riolering.
  • De keuze voor aansluiting dient in die volgorde te gebeuren (eerste keuze is een openbare infiltratievoorziening, laatste keuze is de gemengde riolering). De aanvrager dient te motiveren waarom hij afwijkt van een betere keuze.
 • Infiltratievoorzieningen moeten voldoen aan de volgende eisen:
  • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
  • Het buffervolume van de infiltratievoorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m²  aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
  • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
  • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten.
  • Een kopie van de gedragen kosten op basis van de facturen dient door de bouwheer
   voorgelegd te worden.


Premiebedrag
De subsidie heeft geen betrekking op nieuwbouw. Subsidies voor hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen zijn cumuleerbaar.

Hemelwaterinstallaties
De subsidie bedraagt 100 % van de bewezen kosten met een maximum van 625,00 euro.

Infiltratievoorzieningen.
De subsidie bedraagt 100 % van de bewezen kosten met een maximum van 625,00 euro.

De subsidie is cumuleerbaar met de subsidies voor een volledige scheiding van afval- en hemelwater op privédomein voor wat betreft de onkosten die gepaard gaan met het gedeelte dat instaat voor de afvoer van de overloop van de hemelwaterinstallatie, infiltratievoorziening of combinatie van beiden. De totale steun voor het project mag niet meer dan 100 % van de bruto kostprijs van het project bedragen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Herentals:
Herentals
Herentals
Herentals
Herentals
Herentals
Herentals premie premies