Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Herentals: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Herentals

Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
tel014/28 50 50

Subsidie voor een groendak

Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de stad Herentals goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan het gemeentebestuur een subsidie toekennen aan particulieren voor de aanleg van groendaken op het grondgebied van de stad Herentals.

Voorwaarden

  • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door of in opdracht van een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik.
  • Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag over de volledig aangelegde oppervlakte aanwezig zijn.
  • Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via mede-ondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.
  • Het aanleggen van een groendak komt slechts voor subsidiëring in aanmerking, voorzover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.
  • Het betreffende dak kan slechts éénmaal betoelaagd worden.
  • De subsidie kan enkel toegekend worden voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
  • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.
  • Door zijn aanvraag verbindt de aanvrager zich er toe het gesubsidieerde groendak minimaal 10 jaar in stand te houden en goed te beheren, waarbij mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden.


Bedrag van de subsidie
De gemeentelijke subsidie bedraagt 31 euro per m² gerealiseerd groendak. Indien de aanlegkosten van het groendak (inclusief BTW) lager zijn dan 31 euro/m², wordt de subsidie beperkt tot de werkelijke kostprijs. Het subsidiebedrag kan nooit hoger zijn dan de werkelijk aangetoonde kosten

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Herentals:
Herentals
Herentals
Herentals
Herentals
Herentals
Herentals premie premies