Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Jabbeke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Jabbeke

Dorpsstraat 3
8490 Jabbeke
tel050/81 02 11

Premie voor kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het college van burgemeester en schepenen een premie verlenen voor de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen. De betoelaagbare objecten zijn gelegen in de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch-, natuur- of parkgebied en natuurreservaat van de gemeente Jabbeke.

Voorwaarden
 • Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een vellings-, bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor de premie voor aanplant.
 • De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten van aanleg- of onderhoudswerken waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
 • De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen met de van toepassing zijnde reglementeringen en gebruiken.

Bedrag van de premie

Aanplant of aanleg
Voor aanplant of aanleg kunnen volgende premies worden verstrekt:
 • Voor een haag, heg of houtkant: 0,50 euro per plant.
  • De aanplanting dient een lengte van minimaal 30 meter te hebben.
  • De plantafstanden zijn: 0,25 tot 0,5 m in hagen, 1 m in heggen en houtkanten.
  • Het plantgoed heeft een minimum formaat van 60/80 cm.
 • Voor een bomenrij:
  • Aanplant van hoogstammig beworteld plantgoed: 10 euro per boom. Het plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 8/10 cm (gemeten op 1 m boven de wortelhals). De aanplanting betreft minstens 10 bomen.
  • Aanplant van niet-bewortelde poten: 2,50 euro per stuk. De poten hebben ter hoogte van het maaiveld een stamomtrek van 25 cm. De aanplanting betreft minstens 20 bomen. De plantafstand in rij bedraagt 7 tot 10 meter voor hoogstammige bomen en 5 tot 7 meter voor knotbomen.
 • Voor een gecombineerde aanplant van een haag of heg met een bomenrij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen.
Onderhoud
Voor onderhoud kunnen de volgende vergoedingen worden toegekend: voor het knotten van een knotbomenrij: 7,50 euro per boom ; de premie is om de 5 jaar of meer toekenbaar.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Jabbeke:
Jabbeke
Jabbeke
Jabbeke
Jabbeke premie premies