Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kortemark: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kortemark

Stationsstraat 68
8610 Kortemark
tel051/56 81 21

Subsidie voor het onderhouden van kleine landschapselementen

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene kredieten kan de gemeente een subsidie verlenen voor het onderhoud van kleine landschapselementen door landbouwers en particulieren.
 
Voorwaarden
 • De betoelaagde objecten zijn gelegen in de zones die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied, agrarisch gebied met landschappelijke waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang, natuurgebied, natuurreservaat en parkgebied en valleigebied
 • De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten van onderhoudswerken waarvoor de aanvraag werd ingediend.
 • De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn met en te verlopen volgens de van toepassing zijnde regelgevingen en gebruiken. De beheerswerken dienen uitgevoerd te worden volgens de code van goede praktijk en in functie van een optimale ontwikkeling van het landschapselement.
 • De kleine landschapselementen waarvoor een onderhoudstoelage is uitgekeerd, moeten voor een periode van minstens 6 jaar in stand gehouden worden, tenzij een dwingende reden van overmacht de aanvrager tot verwijdering dwingt

Volgende vergoedingen kunnen worden toegekend
 • voor een onderhoudssnoei van hagen met een totale lengte van minimaal 50 meter: 0,5 euro per strekkende meter; de toelage is elk jaar toekenbaar. De haag moet minstens 3 jaar oud zijn. De onderhoudssnoei mag niet gebeuren in de maanden mei en juni omwille van de broedende vogels.
 • voor een onderhoudskap van een houtkant met een totale lengte van minimaal 50 meter: 1,25 euro per strekkende meter; de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar. De houtkant moet minimum 5 jaar oud zijn. De onderhoudskap mag enkel uitgevoerd worden wanneer de bomen en struiken in winterrust zijn.
 • voor het knotten van een knotboom: 10 euro per boom, de toelage is om de 6 jaar of meer toekenbaar. Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet betoelaagd. Gedeeltelijk knotten wordt niet betoelaagd. Het verwijderen van de takken moet tot op de bestaande knot gebeuren. Het knotten is enkel toegelaten wanneer de boom in winterrust is. De boom moet minimum 40 cm omtrek hebben op 1,5 m hoogte, en de te knotten poten moeten minstens 6 cm diameter hebben om voor betoelaging in aanmerking te komen.
 • voor het ruimen of aanleggen van een veedrinkpoel: 75 euro voor een poel tussen de 25 m² en de 75 m². De toelage is om de 10 jaar of meer toekenbaar.

Volgende voorwaarden moeten na de werken voldaan zijn om in aanmerking te komen voor subsidie voor het onderhouden van poelen
 • de poel heeft zijn originele grootte behouden in geval van ruimen
 • de poel moet in normale omstandigheden permanent water bevatten
 • uit de poel wordt geen water onttrokken tenzij voor het drenken van vee dat zich op de aan de drinkput grenzende weilanden bevindt en het blussen van brand
 • de poel wordt voor tenminste 2/3 omheind indien ze in een graasweide met graasdieren ligt
 • tenminste 1 zijde van de poel, indien mogelijk de kant gericht naar het zuiden, wordt zacht glooiend afgewerkt (hellingsgraad van tenminste 12/4)
 • het water uit de put wordt niet gebruikt voor spoelen van (sproei)tanks
 • een strook van 2 meter rondom de poel wordt niet bemest of besproeid met biociden
 • het ruimen moet gebeuren in de periode september tot december;
 • het uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijk welke vissoort is verboden; 
 • in de poel mag noch huishoudelijk afvalwater, noch elk ander afvalwater (silosap, afvalwater melkhuisje, ...) terechtkomen.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kortemark:
Kortemark
Kortemark
Kortemark
Kortemark premie premies