Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Kortessem: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Kortessem

Kerkplein 11
3720 Kortessem
tel011/85 82 41

Premie voor dakisolatie

Het gemeentebestuur keert, binnen de perken van de jaarlijkse begrotingskredieten en in overeenstemming met
de bepalingen van dit reglement, een aanvullende premie toe (bovenop de huishoudelijke premies van de
netbeheerder) voor het plaatsen van dakisolatie in bestaande particuliere woningen (woningen gebouwd vóór
2005).

Voorwaarden

 • De premie kan per adres slechts éénmaal aangevraagd worden.
 • De toelage wordt toegekend aan de eigenaar van het gebouw. Desgevallend kan de toelage uitgekeerd worden
  aan de huurder. In dit geval dient de huurder de schriftelijke verklaring voor te leggen waaruit blijkt dat de
  eigenaar van het gebouw zijn rechten hiertoe overdraagt aan de huurder.
 • De woning betreft een vergund gebouw binnen de grenzen van de gemeente Kortessem en moet voldoen aan alle
  wettelijke bepalingen.
 • De door de gemeente Kortessem toegekende subsidie betekent niet dat zij enige verantwoordelijkheid op zich
  neemt, zowel wat gebruikte materialen als resultaten betreft.
 • Enkel indien aan de voorwaarden van het premiereglement van de netbeheerder en desgevallend van het
  reglement van de Vlaamse Overheid voldaan wordt, kan de gemeente Kortessem een aanvullende premie voor
  dakisolatie toekennen. Alle specifieke voorwaarden staan vermeld in het premiereglement voor dakisolatie van
  de netbeheerder en indien van toepassing in het reglement van de Vlaamse Overheid.
 • Indien de plaatsing geschiedt door een geregistreerd aannemer of indien u de dakisolatie zelf aanbrengt, dient de plaatsing te gebeuren in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.
 • De aanvrager verbindt zich ertoe om de dakisolatie goed te onderhouden. Het isolatiemateriaal moet tenminste
  10 jaar na de toekenning van de subsidie in goede staat verkeren en kan onder geen beding verkocht of
  verwijderd worden. Om dit te controleren wordt door het gemeentebestuur een bevoegd persoon aangeduid.
  Deze persoon moet toegang krijgen tot de vertrekken waar het isolatiemateriaal werd aangebracht. Controles ter plaatse zullen beperkt blijven tot het strikte minimum, enkel indien er aanleiding toe is en dit nadat de aanvrager schriftelijk op de hoogte is gebracht van dit bezoek. Indien aan één van deze voorwaarden niet voldaan is, zal van de toelagetrekkers een terugvordering worden geëist in evenredigheid met de nog resterende periode, te rekenen vanaf de vaststelling van de feiten.

Bedrag van de premie
De premie voor het plaatsen van dakisolatie bedraagt:

 • 1 euro per m² isolatie indien de eigenaar/huurder de isolatie zelf heeft geplaatst
 • 2 euro per m² isolatie indien een geregistreerde aannemer de werken heeft uitgevoerd

Per gebouw kan maximum 150 m² dakoppervlakte worden gesubsidieerd. De premie is cumuleerbaar met ander toelagen op voorwaarde dat het totale bedrag van de bekomen premies de 100% van de totale prijs niet overschrijdt. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijk premie in verhouding verminderd worden. Andere reeds ontvangen of aangevraagde premies moeten daarom gemeld worden bij de aanvraag.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Kortessem:
Kortessem
Kortessem
Kortessem
Kortessem
Kortessem
Kortessem premie premies