Klantenlogin
 
Documentatie en inspiratie over bouwen, verbouwen, interieur en tuin

Liedekerke: premies voor bouwen en wonen

Subsidies en premies van Liedekerke

Opperstraat 31
1770 Liedekerke
tel053/64 55 11

Subsidie voor het aanplanten en/of onderhouden van kleine landschapselementen

Het gemeentebestuur verleent subsidies voor:
 • het aanplanten en het onderhoud van lijnvormige landschapselementen in de vorm van hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen;
 • het aanplanten van hoogstamboomgaarden;
 • het aanleggen en onderhouden van veedrinkpoelen of amfibieŽnpoelen.

Aanplantingen

Hagen, houtkanten of houtwallen.
Een subsidie voor het aanplanten van hagen, houtkanten of houtwallen kan enkel verleend worden indien al de
volgende voorwaarden vervuld zijn:
 • de aanplanting niet gelegen is binnen een zone C, tenzij de aanplanting gebeurt langs de grens met een zone A of B;
 • de aanplanting geen betrekking heeft op een huiskavel op minder dan 50 meter van een gebouw;
 • de aanplanting bestaat uit inheemse soorten
 • de aanplanting minstens 25 meter bedraagt;
 • de aanplanting gebeurt tussen 1 november en 31 maart; bij langdurige vorst kan deze termijn verlengd worden;
 • de aanplanting gebeurt volgens een code van goede natuurpraktijk, met levenskrachtig plantgoed van 40-80 cm en indien nodig bescherming tegen vraat (vee of knaagdieren);
 • de onderlinge plantafstand maximum 1 meter bedraagt voor hagen en 3 meter voor houtkanten of houtwallen;
 • de aanplantingen volgens het natuurdecreet of andere wetten toegelaten zijn.
Bomenrijen of knotbomen.
Een subsidie voor het aanplanten van bomenrijen of knotbomen kan enkel verleend worden indien al de volgende voorwaarden vervuld zijn:
 • de aanplanting niet gelegen is binnen een zone C, tenzij de aanplanting gebeurt langs deze grens met een zone A of B;
 • de aanplanting geen betrekking heeft op een huiskavel op minder dan 50 meter van een gebouw;
 • de aanplanting bestaat uit inheemse soorten
 • de aanplanting minstens 10 bomen bedraagt;
 • de aanplanting geschiedt tussen 1 november en 31 maart; bij langdurige vorst kan deze termijn verlengd worden;
 • de aanplanting gebeurt volgens een code van goede natuurpraktijk, met levenskrachtige hoogstammige bomen met een stamomtrek van 8 tot 12 cm en gezond wortelstelsel en indien nodig bescherming tegen vraat door vee of knaagdieren;
 • de onderlinge plantafstand bedraagt maximum 13 meter en minimaal 5 meter voor bomenrijen of maximum 4 meter en minimum 1 meter voor knotbomen;
 • de aanplantingen volgens het natuurdecreet of andere wetten toegelaten zijn.
Hoogstamboomgaarden.
Een subsidie voor het aanplanten van hoogstamboomgaarden kan enkel verleend worden indien al de volgende
voorwaarden vervuld zijn:
 • de aanplanting bestaat uit soorten met de streekeigen peervariŽteiten, appelvariŽteiten, pruimvariŽteiten, kersvariŽteiten of perzikvariŽteiten;
 • de aanplanting minstens 5 streekeigen fruitbomen bedraagt;
 • de aanplanting geschiedt tussen 1 november en 31 maart; bij langdurige vorst kan deze termijn verlengd worden;
 • de aanplanting gebeurt volgens een code van goede natuurpraktijk, met levenskrachtige hoogstammige bomen met een stamomtrek van 8 tot 12 cm en gezond wortelstelsel en indien nodig bescherming tegen vraat door vee of knaagdieren;
 • de onderlinge plantafstand maximum 13 meter bedraagt;
 • de aanplantingen volgens het natuurdecreet of andere wetten toegelaten zijn.

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt:
 • 15 % van de aankoopfactuur indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een zone C;
 • 30 % van de aankoopfactuur indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een zone B;
 • 80 % van de aankoopfactuur indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een zone A;
 • 4,00 euro per boom indien de aanvraag betrekking heeft op het aanplanten van hoogstammige fruitboomsoorten op een perceel (of percelen) gelegen binnen een zone B en C;
 • 8,00 euro per boom indien de aanvraag betrekking heeft op het aanplanten van hoogstammige fruitboomsoorten op een perceel (of percelen) gelegen binnen een zone A;
 • 1,25 euro per boom indien de aanvraag betrekking heeft op eigen gekweekte hoogstammige bomen.
Het bedrag van de subsidie is beperkt tot:
 • maximum 50,00 euro per aanvraag per aanvrager per jaar indien gelegen binnen een zone C;
 • maximum 125,00 euro per aanvraag per aanvrager per jaar indien gelegen binnen een zone B;
 • maximum 300,00 euro per aanvraag per aanvrager per jaar indien gelegen binnen een zone A.

Onderhoudswerken
Onderhoudswerken aan KLE's komen slechts in aanmerking indien:
 • - de hagen minstens 25 m lang, 1,25 m hoog en 0,25 m breed zijn;
 • de houtwallen en houtkanten ouder zijn dan 10 jaar;
 • de knotbomen ouder zijn dan 6 jaar;
 • het onderhoud gebeurt tussen 1 november en 31 maart;
 • het onderhoud gebeurt volgens een code van goede natuurpraktijk;
 • het afkomende takhout afgevoerd wordt.

Subsidiebedrag
Het bedrag van de subsidie bedraagt:
 • indien gelegen binnen een zone A:
  • 1,50 euro per meter voor hagen, indien het een eerste aanvraag betreft of indien hiervoor een subsidie werd verleend gedurende de voorbije 5 jaar;
  • 1,00 euro per meter voor hagen, indien hiervoor een subsidie werd verleend gedurende de voorbije 3 jaar; er kan pas om de 2 jaar een subsidie worden verleend;
  • 2,00 euro per meter voor houtkanten en houtwallen; er kan pas om de 8 jaar een subsidie worden verleend;
  • 10,00 euro per boom voor knotbomen ouder dan 15 jaar.
  • 6,00 euro per boom voor knotbomen jonger dan 15 jaar, er kan pas om de 4 jaar een subsidie worden verleend;
 • indien gelegen binnen een zone B:
  • 1,00 euro per meter voor hagen indien het een eerste aanvraag betreft of indien hiervoor een subsidie werd verleend gedurende de voorbije 5 jaar;
  • 0,50 euro per meter voor hagen indien hiervoor een subsidie werd verleend gedurende de voorbije 3 jaar; er kan pas om de 2 jaar een subsidie worden verleend;
  • 1,00 euro per meter voor houtkanten en houtwallen; er kan pas om de 8 jaar een subsidie worden verleend;
  • 3,00 euro per boom voor knotbomen ongeacht hun leeftijd; er kan pas om de 6 jaar een subsidie worden verleend.
 • indien gelegen binnen een zone C:
  • de bedragen van toepassing voor zone B hiervoor vermeld, gelden als maximum; en kunnen slechts  toegekend worden indien het goed onderhoud van de nog aanwezige ecologische rijkdom in dit gebied dit verantwoordt.
Het bedrag van de subsidie is beperkt tot:
 • maximum 375,00 euro per aanvraag per aanvrager per jaar in een zone A;
 • maximum 125,00 euro per aanvraag per aanvrager per jaar in een zone B of C.

Veedrinkpoelen en amfibieŽnpoelen.
De subsidie voor het aanleggen of onderhouden van een veedrinkpoel of amfibieŽnpoel kan enkel verleend
worden indien al de volgende voorwaarden vervuld zijn:
 • de poel niet gelegen is binnen een zone C, tenzij op minder dan 20 meter van de grens met een zone A of B;
 • de poel niet gelegen is in een huiskavel op minder dan 50 meter van een gebouw;
 • bij hoge waterstand moet de poel een wateroppervlakte hebben tussen de 10 m≤ en 200 m≤ en een diepte hebben tussen de 70 cm en de 150 cm; er wordt gestreefd naar een verzekerde waterdiepte van tenminste 50 cm tot half juni; een poel mag volledig droogvallen tijdens droge zomers vanaf half juli;
 • de aanleg of het onderhoud gebeurt tussen 1 augustus en 31 oktober;
 • de aanleg gebeurt volgens een code van goede natuurpraktijk;
 • de oevervegetatie dient beschermd te worden tegen vertrappeling door vee indien nodig; hiertoe wordt de poel voor minstens 2/3 afgesloten door bijvoorbeeld prikkeldraad;
 • nieuwe poelen mogen geen kunstmatige beschoeiingen hebben; de poel heeft bij voorkeur trapsgewijze en/of zachte hellende, natuurlijke, niet-verstevigde oevers;
 • bestaande poelen met kunstmatige beschoeiingen dienen tenminste voor de helft onbeschoeid te zijn en moeten voorzien zijn van een kleine moeraszone die als faunauitstapplaats dient.

Subsidiebedrag
De subsidie voor de aanleg bedraagt:
 • 3,75 euro per m≤ water- en moerasoppervlakte, indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een zone A;
 • 1,25 euro per m≤ water- en moerasoppervlakte, indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een zone B.
De subsidie voor het onderhoud bedraagt:
 • 1,25 euro per m≤ water- en moerasoppervlakte, indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een zone A.
 • 0,50 euro per m≤ water- en moerasoppervlakte, indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen binnen een zone B
Het bedrag van de subsidie voor de aanleg is beperkt tot:
 • maximum 375,00 euro per aanvraag per aanvrager per jaar indien gelegen in zone A;
 • maximum 125,00 euro per aanvraag per aanvrager per jaar indien gelegen in zone B of
 • Deze maxima gelden niet voor de aanleg van poelen die kaderen in het project Kamsalamander.
 • De subsidie voor de aanleg is ťťnmalig.
Het bedrag van de subsidie voor het onderhoud is beperkt tot:
 • maximum 150, 00 euro per aanvraag per aanvrager per jaar, indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen in zone A;
 • maximum 75,00 euro per aanvraag per aanvrager per jaar, indien de aanvraag betrekking heeft op een perceel (of percelen) gelegen in zone B.
 • Er kan pas om de 6 jaar een subsidie voor onderhoud worden verleend. Het college van burgemeester en schepenen kan hiervan kan afwijken bij gemotiveerd besluit.

Documenten downloaden:

Deel deze premie:
Enkele suggesties:         Interessante bedrijven uit regio Liedekerke:
Liedekerke
Liedekerke
Liedekerke
Liedekerke
Liedekerke
Liedekerke premie premies